Lausunto
Oikeusministeriölle
VN/4118/2019 

Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? 

Kyllä 

 

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)? 

Eduskunta, ministeriöt ja valtion virastot  

Yleiset huomiot esityksestä 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua avoimuusrekisterilainsäädäntöä koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. 

Avoimuusrekisterin tarkoituksena on lisätä eduskunnassa, valtioneuvostossa, ministeriöissä ja valtion virastoissa tehtävän päätöksenteon avoimuutta rekisteröimällä niihin kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa (lobbausta), joka nykyisellään jää usein julkisuuslain ulottumattomiin. Avoimuusrekisterilainsäädäntö laajentaa julkisuusperiaatteen koskemaan erilaisia epämuodollisen ja virallisen kanssakäymisen muotoja.  

KT kannattaa päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamista ja avoimuusrekisterilainsäädännön tavoitteita ja suhtautuu myönteisesti avoimuusrekisterin perustamiseen.  

KT pitää kannatettavana rekisteröintivelvollisuuden edellytyksenä sitä, että velvoitteen piirissä olevan vaikuttamistoiminnan tulee olla pitkäjänteistä tai suunnitelmallista. Kannatettavaa on myös se, että raportointi järjestetään mahdollisimman kevyellä hallinnollisella taakalla ja siinä hyödynnetään mahdollisimman paljon digitaalisia ratkaisuja. Tähän tulisikin kiinnittää huomiota valmistelun edetessä. KT pitää tärkeänä, että velvoitteiden rajaukset ovat selkeitä, jotta velvoitteesta ei synny epäselvyyttä. 

Esitysluonnoksen mukaan rekisterillä pyritään lisäämään valtion tasolla tehtävän päätöksenteon avoimuutta rekisteröimällä niihin kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa.  

KT kannattaa sitä, että ilmoitusvelvollisuus ei koske kuntia ja hyvinvointialueita ja muita lakisääteisiä tehtäviä hoitavia julkisyhteisöjä tai toimijoita, sillä niiden vaikuttamistoiminta perustuu laissa määriteltyihin tehtäviin ja toimialaan. 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT 

Yhteyspäällikkö  Aija Tuimala