Lausunto
20/04.01.00/2021
Sosiaali- ja terveysministeriölle
VN/195/2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työturvallisuuslain muuttamisesta

Lausunnolla oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta on käsitelty ja kolmikantaisesti hyväksytty työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, jossa myös KT Kuntatyönantajat on ollut mukana hyväksymässä hallituksen esitysluonnoksen mukaista esitystä.

Hallituksen esityksen mukaisesti työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa olisi otettava huomioon työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen. Etätyöskentely ja teknologian hyödyntäminen työelämässä tulevat vähentämään työhön liittyvää matkustamista myös koronaepidemian jälkeen. Kuitenkin työajan ulkopuolella tapahtuvaa matkustamista liittyy tiettyihin tehtäviin myös jatkossa ja on kannatettavaa, että se huomioidaan osana työolosuhteiden haitta- ja vaaratekijöiden kokonaisuutta.

Hallituksen esityksen mukaisesti tarkennettaisiin myös yötyötä koskevaa säännöstä. Sen mukaisesti työntekijällä olisi oikeus pyynnöstään saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista. Esitys selventää yötyöhön ja työaikajärjestelyihin liittyvien kuormitustekijöiden selvittämisen tärkeyttä terveydelle sekä vuorovaikutuksen merkitystä työpaikoilla. Näin voidaan yhdessä nostaa esiin sekä työntekijän että työpaikan tarpeita ja toisaalta vahvistaa terveyttä edistäviä toimintatapoja ja voimavaratekijöitä. KT Kuntatyönantajat pitää tärkeänä, että esityksen mukainen selvitys voidaan antaa myös suullisesti työntekijälle.

Myös muutosehdotus 40 a §:n 3 momentin muuttamisesta ja 52 b §:n 5 momentin kumoamisesta on perusteltu henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten saattamiseksi vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalakia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT