Lausunto
170/04.01.00/2021
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Lausuntopyyntö HE 66/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Esityksen mukaan työeläkelakien mukainen leskeneläke muutettaisiin määräaikaiseksi ja leskeneläkettä maksettaisiin tietyin edellytyksin myös edunjättäjän kanssa yhteistaloudessa avioliittoa solmimatta asuneelle puolisolle. Työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen päättymisikää nostettaisiin kahdella vuodella, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta ja lesken laskennallinen osuus perhe-eläkkeestä maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole.

Kansaneläkelain mukaista leskeneläkettä muutettaisiin vastaavasti kuin työeläkejärjestelmän leskeneläkettä. Kansaneläkelain mukaista lapseneläkettä ei ehdoteta muutettavaksi.

Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi joitain teknisluonteisia täsmennyksiä. Muutoksia leskeneläkkeen keston rajaamisesta sovellettaisiin vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneisiin leskiin, jos edunjättäjä kuolee ehdotettujen lakien tultua voimaan. Leskeneläkkeen keston rajaamista koskevat muutokset eivät siten koskisi maksussa olevia leskeneläkkeitä eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

KT Kuntatyönantajat kannattaa esitystä ja korostaa tarvetta turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys ja hillitä työeläkemaksun nousupainetta.

Perhe-eläkejärjestelmä on kiinteä osa työeläkejärjestelmää ja siitä aiheutuvia kustannuksia hillitsemällä voidaan osaltaan vaikuttaa työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden turvaamiseen. Lisäksi työeläkejärjestelmän ja koko julkisen talouden kestävyyden kannalta ihmisten laaja työssäkäynti, ja työurien pidentyminen, on keskeistä. Perhe-eläkeuudistus on jatkoa vuoden 2017 työeläkeuudistukselle. Esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä, jossa KT on ollut mukana.

KT pitää myös tärkeänä, että työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä seurataan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkina-asiamies Juha Knuuti

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT