Lausunto
232/04.01.00/2021
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyyntö: VN/410/2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 A §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamista. Sairausvakuutuslakia muutettaisiin lisäämällä säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairauspäivärahakaudella. Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ammatillisen kuntoutuksen sisältöä koskevan säännöksen muuttamista.

Ehdotetuilla uudistuksilla pyritään vähentämään pitkittyneitä sairauspäivärahakausia tukemalla työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista. Säännöksillä pyrittäisiin edelleen tukemaan henkilön mahdollisuuksia palata työelämään sekä saada tarpeellisia työkykyä ja työssä jatkamisen tukitoimia pitkittyneillä sairauspäivärahakausilla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut mukana esityksen valmistelussa ja kannattaa kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta esitettyjen muutosten tekemistä sairausvakuutuslakiin ja Kelan kuntoutusvakuutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat jo 2017 eläkeuudistusten jatkoneuvotteluissa (ns. eläkejatkosopimuksessa) yhteisestä ehdotuksesta valtiovallalle ja eräille muille toimijoille. Eläkejatkosopimuksessa ehdotettiin muun muassa kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksen 20 toteuttamista kiireellisenä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT suhtautuu kuitenkin varauksellisesti siihen, tukeeko esitetyn mukainen toimintamalli uusien tarkastuspisteiden 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla vielä riittävästi uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista, kuten esimerkiksi kuntoutustarpeen tunnistamista ja kuntoutukseen ohjausta.

Muutosehdotukset sairausvakuutuslakiin

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:ää muuttamista siten, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitettäisiin viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla sekä tarvittaessa 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla.

Sairausvakuutuslain 12 luvun 6 §:ää muutettaisiin puolestaan siten, että Kelan tulisi jatkossa arvioida tarvittaessa vakuutetun kuntoutustarve kyseisinä uusina ajankohtina. Vanhat sääntelyt säilyisivät ja tarkoituksena olisi lisätä sairausvakuutuslakiin säännökset työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien sekä kuntoutustarpeen arvioinnista tarveharkintaisesti viimeistään 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Kelan arvioin mukaan valtaosa tarveharkintaisesta arvioinnista voitaisiin tehdä asiakirjatarkastelussa.

Tarveharkintaisen lausunnon toimittamatta jättämisestä 150 ja 230 sairauspäivärahapäivien kohdalla ei aiheutuisi seuraamuksia.
KT:n näkemyksen mukaan seuraamusten puuttuminen ei riittävästi tue tarveharkintaisten arviointien toteutumista ja kuntoutustarpeen selvittämistä uusien tarkastuspisteiden täyttyessä. Tämä voi myös vähentää uudistuksen ja toimintamallin vaikuttavuutta.

Sairausvakuutuslain 5a §:ää koskevat muutosehdotukset

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa säännöksen tarkentamista ja täsmentämistä koskien työterveyshuollon velvoitetta arvioida työntekijän jäljellä oleva työkyky ennen kuin työtekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä. Lisäksi on kannatettavaa, että osasairauspäivärahapäivät eivät sisälly tarkoitettuihin tarkastusajankohtiin (90, 150 tai 230 sairauspäivärahapäivään), koska osa-aikatyöjärjestelyllä henkilön työkykyä on jo selvitetty ja sillä tuetaan työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

KT ehdottaa vielä kieliasun tarkastelua säännöksen selkiyttämiseksi ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Työntekijän velvoite toimittaa Kelalle työterveyshuoltolain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu lausunto viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän täyttyessä ja tarveharkintaiset lausunnot voisi olla hyvä selvyyden vuoksi erottaa omiksi erillisiksi momenteikseen, koska tarveharkintaisiin lausuntoihin ei liity vastaavaa seuraamusuhkaa kuin 90 päivän kohdalla.

Erityisesti 150 ja 230 päivän työkyvyn arvioinnin tarveharkintaa on hyvä vielä selkiyttää, jotta säännöksestä selviää, esitysluonnosta selkeämmin, kenen vastuulla tarvearvio on.

Sairausvakuutuslain 12 luvun 6 § koskeva muutosesitys:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa esitettyä muutosta esityksen mukaisena.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Hallituksen esityksen mukaiset, lähinnä tekniset, muutokset mahdollistavat kuntoutuksen palveluvalikoiman nykyaikaistamisen ja ovat kannatettavia.

Esityksen vaikutukset

Hallituksen esityksessä todetaan, että esityksillä olisi välittömiä vaikutuksia työterveyshuollon ja työnantajan toimintaan velvollisuuksina arvioida työkykyä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia. KT:n näkemyksen mukaan lakiuudistuksen vaikuttavuutta voidaan parantaa panostamalla uudesta toimintamallista tiedottamiseen työterveyshuollon ja muiden sote-palveluiden tuottajille, työnantajille ja muille sidosryhmille.

Hallituksen esityksessä todetaan, että kunnille muodostuisi kuluja lisääntyneiden lääkärinlausuntojen tarpeesta, joissa Kela arvioi kuntoutustarvetta 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Esitysluonnoksessa on arvioitu, että lääkärinlausuntojen tarve olisi noin 3000 vakuutetulle, joista suurin osa ei kuulu työterveyshuollon piiriin.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT toteaa, että tarvittavien, oikea-aikaisten lääkärinlausuntojen saatavuutta voi vaikeuttaa lääkäripula, erityisesti perusterveydenhuollossa. Lisäksi työkyvyttömyyden yleisimpiä syitä ovat tuki- ja liikuntaelin sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Myös erikoisairaanhoidossa juuri näillä erikoisaloilla on jo pulaa mm. psykiatrian ja fysiatrian erikoislääkäreistä. Tämä voi vaikeuttaa tarvittavien erikoislääkäreiden B-lausuntojen saatavuutta.


Neuvottelupäällikkö Anna Kukka
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT