Lausunto
315/04.01.00/2021
Sosiaali- ja terveysministeriölle
VN/23063/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa hallituksen esitystä ja jatkettavaksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettuja lakeja.

Koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 1.1.2022 lukien kesäkuun loppuun 2022 saakka. 

KT:n pitää mahdollisimman korkeaa rokotekattavuutta tärkeimpänä keinona hallita koronavirusepidemiaa, suojata kansalaisia, varmistaa turvallinen työskentely työpaikolla ja mahdollistaa yhteiskunnan avaaminen. Siitä syystä kaikki keinot rokotekattavuuden ja rokotteiden saatavuuden edistämiseksi tulee hyödyntää. 

Lähtökohta edelleen on, että kunnat vastaavat covid-19-rokotteiden järjestämisestä ja tarjoamisesta alueensa asukkaille maksutta. Kuntien jo toteutetuissa koronarokottamisen järjestelyissä ja jatkosuunnitelmissa työterveyshuollon palveluntuottajat ovat olleet vahvasti mukana. 

Esityksen alkuperäisenä tavoitteena on ollut helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota covid-19-rokotteita järjestämässään työterveyshuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksettavan 10 euron korvauksen hyödyntämistä koronarokottamisesta esitetään työnantajalle vaihtoehtona työterveyshuollon korvauksille.

KT korostaa aiemmin esittämänsä mukaisesti, että sairaanhoitokorvauksena maksettava korvaus koronarokottamisesta kohdentuu eri toimialojen työantajille eri tavoin.

Merkittävällä osalla kuntien käyttämistä työterveyshuollon palveluntuottajista ei ole mahdollisuutta jatkossakaan saada ehdotettua 10 euron korvausta vakuutetun koronarokottamisesta yksityisestä sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksesta. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos työterveyshuollon palveluntuottaja on terveyskeskus tai sellainen työnantajan itsensä järjestämä työterveyshuolto tai kunnallinen yhtiöitetty työterveyshuollon palveluntuottaja, joka ei ole rekisteröitynyt myös sairaanhoitopalveluiden tuottamiseen. 

Edellä mainituissa tilanteissa koronarokottamisen kustannukset korvataan myös jatkossa työterveyshuollon korvausjärjestelmän korvausluokka I:n mukaisesti. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT korostaa, että kunnille ja kuntatyönantajille tulee kompensoida oman henkilöstönsä koronarokottamisen työterveyshuollon kustannuksia muiden toimialojen tapaan.

Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksa

Korvaustaksan määrä esitetään olevan 10 euroa kuten voimassa olevassa laissa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jo aiemmin esittämän näkemyksen mukaan rokottamistoimenpiteen suurimmat kustannukset liittyvät koronarokottamisen järjestämiseen, kuten tilavuokriin, logistiikkaan sekä tarvittavien tietoliikenneyhteyksien
rakentamiseen, liittyviin kustannuksiin. Tästä syystä KT pitää tärkeänä, että koronarokottamisen korvaustaksa/rokotustapahtuma säilyy ennallaan ja tasoltaan kohtuullisena.

KT pitää resurssien käytön näkökulmasta tarkoituksenmukaisimpana, että työterveyshuollon kautta toteutettavat rokotukset järjestettäisiin myös ensisijaisesti
rokotustapahtumina esim. työpaikoilla.

Valtionasetuksella säädettävä korvaustaksa covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävästä tutkimuksesta

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti voimassa olevan asetuksenantovaltuutusta koskevan säännöksen voimassaolon jatkamista 30.6.2022 saakka.

Asetuksella säädettäisiin sellaisten koronavirustutkimusten korvaustaksasta, joiden korvaaminen Kansaneläkelaitoksen vahvistamaa korvaustaksaa korkeammalla korvaustaksalla nähtäisiin tarkoituksenmukaiseksi erityisesti tutkimuksen hoidollisen arvon perusteella.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa väliaikaisen lakimuutoksen johdosta sairausvakuutuslain 3 luvun 7 §:n mukaisen asetuksenantovaltuutusta koskevan säännöksen jatkamista kesäkuun 2022 loppuu saakka. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksan määrästä. Tällä hetkellä covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen (PCR-tutkimus) korvaustaksa on 100 euroa. KT kannattaa myös esitystä, että toistaiseksi
vain PCR-testi on mukana asetuksen mukaisessa korvaustaksassa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT