Lausunto
VN/20904/2021, VN/20904/2021-TEM-2
Työ- ja elinkeinoministeriölle

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT lausuu toimialaltaan seuraavaa:

Kysymykset 8–10

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) V luvussa on perhevapaita koskevat määräykset, joita sovelletaan samalla tavoin työntekijöihin ja viranhaltijoihin.
Kunnan henkilöstöllä on oikeus saada perhevapaita työsopimuslain 4 luvun 1–8 §:n mukaisesti sairausvakuutuslaissa säädetyiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiksi (5.1 §.)

Erityisäitiys-, vanhempain- ja hoitovapaa, poissaolo pakottavista perhesyistä sekä poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi ovat palkattomia.
Osittaisella vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työehtosopimuksen mukaiset edut kuten palkka ja työaika määräytyvät samoin kuin osa-aikatyötä tekevillä (5.2 §).

Vähintään kaksi kuukautta työsuhteessa kuntaan välittömästi ennen äitiysvapaata olleella työntekijällä on oikeus saada palkkansa äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Vastaavalta ajalta äitiysraha maksetaan työnantajalle (7.1 §).

Vähintään kaksi kuukautta työsuhteessa kuntaan välittömästi ennen isyysvapaata olleella viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada palkkansa isyysvapaan 12 ensimmäiseltä arkipäivältä. Vastaavalta ajalta isyysraha maksetaan työnantajalle (8.1 §).

Työntekijän taloudessa vakituisesti asuvan alle 12-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti, työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut eivät saa olla vapaalla samanaikaisesti (9 §).

Raskaana oleva työntekijä voi saada raskauteen liittyvien komplikaatioiden vuoksi työterveyslääkärin määräämää palkallista sairauslomaa.

Kysymys 16

Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin ei sisälly imetystaukoja koskevia määräyksiä.

Kysymykset 17–18

Kunnat ja kuntayhtymät ovat osallistuneet KT:n edustamina sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Työmarkkinalakimies Ritva Liivala

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT