Lausunto
135/04.01.00/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Asia: VN/3884/2020

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

KT:n näkemykset saavutettavuuden edistämisen tavoitteista

Tavoite 1: Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskevat säännökset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin.

KT ei vastusta eikä kannata tavoitetta.

Lisähuomioita tavoitteesta 1

Ei lisähuomioita.

Tavoite 2: Korkeakoulut laativat omat saavutettavuussuunnitelmansa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 2

Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelman laatiminen on tärkeä tavoite. Tulee kuitenkin huomioida, että tässä esitetty aikataulutavoite voi olla haastava.

Tavoite 3: Opetus- ja kulttuuriministeriö kytkee korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmat osaksi korkeakoulujen tulosohjausta ja laadun arviointia

KT ei vastusta eikä kannata tavoitetta.

Lisähuomioita tavoitteesta 3

Ei lisähuomioita.

Tavoite 4: Opetus- ja kulttuuriministeriö tuottaa korkeakouluopiskelijoiden taustoista yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietokantaan indikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettavuuden edistymisen säännöllisen seurannan.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 4

Ei lisähuomioita.

Tavoite 5: Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumin korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi ja jatkuvan, yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen mahdollistamiseksi. Foorumi toimii tutkijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden kohtauspaikkana ja alustana tutkimustulosten, kokemuksien ja hyvien käytäntöjen keskinäiselle jakamiselle. Foorumi laatii korkeakoulutuksen saavutettavuuden kansallisen toimenpideohjelman ja tukee korkeakouluja niiden saavutettavuussuunnitelmatyössä.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 5

Ei lisähuomioita.

Tavoite 6: Koulutus- ja osaamistasoa nostetaan.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 6

On erittäin tärkeää, että lisäaloituspaikat kohdennetaan niille aloille, joissa on työvoimapulaa ja kysyntää työvoimasta. Ei siis pelkästään kysyntää koulutuksesta. On erittäin hyvä, että painotuksessa korostuu lääketiede. Euroopan komissio on maakohtaisissa suosituksessaan vuosille 2020-2021 esittänyt, että Suomipuuttuu terveydenhuollon henkilöstöpulaan terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn parantamiseksi.Sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimapula-alojen kärjessä.Pelkästään sote-aloille tarvitaan eläköitymisestä ja hoidontarpeen kasvusta johtuen THL:n arvion mukaan noin 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä. OECD:n tilastotietojen mukaan Suomessa on noin 3,2 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Tämä on alle OECD-maiden keskiarvon (3,4) ja vähemmän kuin yhdessäkään toisessa Pohjoismaassa. Viime aikoina tehdyt lisäykset lääketieteen aloituspaikkoihin eivät riitä alkuunkaan vastaamaan työvoimatarpeeseen.

Tavoite 7: Korkeakoulujen toimintamalleja ja -rakenteita uudistetaan.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 7

Ei lisähuomioita.

Tavoite 8: Opettajankoulutuksissa huomioidaan entistä paremmin saavutettavuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 8

Ei lisähuomioita.

Tavoite 9: Uudistetaan korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdennettavaa koulutustarjontaa työelämän ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 9

Ei lisähuomioita.

Tavoite 10: Luodaan uusia, joustavia, lyhytkestoisia, räätälöityjä ja työelämän tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluita.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 10

Ei lisähuomioita.

Tavoite 11: Saavutettavuutta edistetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti osana korkeakoulun strategiaa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 11

Ei lisähuomioita.

Tavoite 12: Korkeakoulun saavutettavuussuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 12

Ei lisähuomioita.

Tavoite 13: Saavutettavuus otetaan huomioon korkeakoulun hankinnoissa ja tuotekehityksessä.

KT pitää tavoitetta osittain kannatettavana.

Lisähuomioita tavoitteesta 13

Ei lisähuomioita.

Tavoite 14: Korkeakouluyhteisössä toimivien saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

KT pitää tavoitetta osittain kannatettavana.

Lisähuomioita tavoitteesta 14

Saavutettavuusosaaminen on tärkeä osa saavutettavuuden edistämistä. Kuitenkin henkilöstön osaamisen määrittelyt muualla kuin korkeakoulun ulkopuolella on ongelmallinen lähtökohta. Osaamisen johtaminen on osa organisaation strategiaa ja osaamistarpeet (myös saavutettavuusosaaminen) tulee ensisijaisesti määrittyä organisaation strategian lähtökohdista.

Tavoite 15: Opiskelijat ja henkilöstö osallistuvat korkeakoulun toiminnan ja saavutettavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 15

Ei lisähuomioita.

Tavoite 16: Korkeakoulu edistää hyvinvointia ja avointa vuorovaikutusta: korkeakoulu on syrjinnästä, häirinnästä ja rasismista vapaa opiskelu- ja työpaikka.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 16

Ei lisähuomioita.

Tavoite 17: Opetus- ja toteutussuunnitelmissa otetaan huomioon opetuksen ja oppimisen saavutettavuus.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 17

Ei lisähuomioita.

Tavoite 18: Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) ja opiskelijoita tuetaan opiskelussa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 18

Ei lisähuomioita.

Tavoite 19: Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa ottaa huomioon opiskelijoiden moninaisuuden ohjauksessa, opetuksessa ja osallisuuden tukemisessa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 19

Ei lisähuomioita.

Tavoite 20: Opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen, yksilöllisiä järjestelyjä ja hyvinvointia tukevia palveluita kaikissa opintojen vaiheissa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 20

Ei lisähuomioita.

Tavoite 21: Opiskelijan oikeus yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin ja laadukkaaseen opetukseen toteutetaan.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 21

Ei lisähuomioita.

Tavoite 22: Lisätään tutkimusta erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden korkeakoulutukseen siirtymisestä, opiskelusta ja työllistymisestä. Tutkitun tiedon pohjalta vahvistetaan korkeakoulujen edellytyksiä lisätä erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien tarvitsemaa ohjausta ja tukea.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 22

Ei lisähuomioita.

Tavoite 23: Korkeakoulujen opiskelijavalintaa kehitetään saavutettavuuden parantamiseksi.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 23

Ei lisähuomioita.

Tavoite 24: Korkeakoulun opiskelijavalintaa koskevassa viestinnässä otetaan huomioon hakijoiden moninaisuus ja tiedon saavutettavuus.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 24

Ei lisähuomioita.

Tavoite 25: Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 25

Ei lisähuomioita.

Tavoite 26: Henkilöstön osaamista arvioidaan ja kehitetään vastaamaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista opiskelijavalinnoissa.

KT pitää tavoitetta osittain kannatettavana.

Lisähuomioita tavoitteesta 26

Osaamistarpeet ja niiden määrittäminen on organisaatiolle strateginen kysymys. Henkilöstön osaamisen kehittämisen kysymykset ovat siten organisaation strategiasta ja työnantajalinjasta määrittyvät eikä niitä tule ohjata ulkoisesti määrittämällä.

Tavoite 27: Korkeakoulut lisäävät laajapohjaisella yhteistyöllä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytointia suomalaisiin korkeakouluihin. Osaajatarpeisiin vastaamiseksi vuosittainen uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää kasvaa nykyisestä kolminkertaiseksi, viiteentoistatuhanteen vuoteen 2030 mennessä. Huolehditaan englanninkielisen koulutustarjonnan riittävyydestä korkeakoulutuksessa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 27

Ei lisähuomioita.

Tavoite 28: Korkeakoulut integroivat kansainväliset osaajat korkeakouluihin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin työnantajien kanssa. Tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista opiskelijoista 75 prosenttia työllistyy suomalaisille työmarkkinoille.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 28

Ei lisähuomioita.

Tavoite 29: Opiskelijoiden maahantulon sujuvoittamiseksi otetaan käyttöön kansallinen D-viisumi opiskelijoille sekä selvitetään ulkomaalaislainsäädännön uudistamista siten, että se tukee tutkinnon suorittaneiden pysyvää Suomeen jäämistä.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 29

Ei lisähuomioita.

Tavoite 30: Korkeakoulut lisäävät opiskelijoiden, erityisesti ulkomaalaistaustaisten ja muiden korkeakoulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien opintojen aikaista verkostoitumista työelämään, edistävät osaamisen tunnistamista ja lisäävät työharjoittelumahdollisuuksia.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 30

Ei lisähuomioita.

Tavoite 31: Korkeakoulun kirjastopalvelut ovat saavutettavia.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 31

Ei lisähuomioita.

Tavoite 32: Opiskelija-/ylioppilaskunta sitoutuu saavutettavuuden toteuttamiseen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 32

Ei lisähuomioita.

Tavoite 33: Fyysisen saavutettavuuden eri osa-alueet otetaan huomioon korkeakoulun toiminnassa kokonaisvaltaisesti.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 33

Ei lisähuomioita.

Tavoite 34: Peruskorjausten yhteydessä rakennuksen fyysistä saavutettavuutta kehitetään esteettömyyskartoituksen pohjalta.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 34

Ei lisähuomioita.

Tavoite 35: Korkeakoulun fyysiset ympäristöt ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan saavutettaviksi yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 35

Ei lisähuomioita.

Tavoite 36: Digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistetään korkeakoulussa suunnitelmallisesti. Varmistetaan, että mahdollisimman moni vammainen, toimintarajoitteinen ihminen voi käyttää verkkosivustoja itsenäisesti.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 36

Ei lisähuomioita.

Tavoite 37: Vahvistetaan digiosaamista läpi elämän.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 37

Ei lisähuomioita.

Tavoite 38: Korkeakoulun viestintä edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta  38

Ei lisähuomioita.

Tavoite 39: Viestinnän saavutettavuus otetaan huomioon koko korkeakouluyhteisön toiminnassa.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta  39

Ei lisähuomioita.

Tavoite 40: Henkilöstöllä on edellytykset saavutettavan viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 40

Ei lisähuomioita.

Tavoite 41: Opetus-ja kulttuuriministeriö valmistelee maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta koskevat säännökset yliopistolakiin.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 41

Ei lisähuomioita.

Tavoite 42: Korkeakoulut vahvistavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -korkeakoulujen toimijuutta ja osana korkeakoulujen kansainvälistymisohjelmaa tukevat palveluiden laajenemista korkeakoulujärjestelmän sisällä.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 42

Ei lisähuomioita.

Tavoite 43: Korkeakoulut kehittävät ja ottavat käyttöön systemaattisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallin maahanmuuttotaustaisten hakijoiden ja opiskelijoiden sekä muiden korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja vähemmistöjen tavoittamiseksi ja heidän opintojensa etenemisen seurannan, saavutettavan viestinnän, ohjauksen ja tuen tehokkaaksi kohdentamiseksi. Tämä mahdollistaa myös toimivamman ohjauksen tarjoamisen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 43

Ei lisähuomioita.

Tavoite 44: Korkeakoulut tarjoavat monipuolisesti pätevöitymiskoulutuksia. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyönä selvitetään pätevöitymiskoulutuksen tarjonta, tarjonnan kehittämistarpeet ja toiminnan vakiinnuttaminen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 44

Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopinnoissa oli aikaisemmin valtakunnallinen toimiva pätevöitymispolku EU/ETA-maiden ulkopuolella sote-alan tutkinnon suorittaneille. Tämä erinomainen ja tehokas toimimalli jouduttiin valtakunnallisena ajamaan alas ja jatkamaan vain pääkaupunkiseudulla, kun toimintamallille ei löytynyt ministeriöiltä rahoituskanavaa. Näiden pätevöitymispolkujen mallien rahoituksen vakiinnuttaminen on olennaista sekä maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi että sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan vastaamiseksi.

Tavoite 45: Maahanmuuttajanuorten valintojen monipuolistamiseksi toteutetaan valtakunnallinen pilottihanke, jonka puitteissa tiivistetään korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, peruskoulun ja huoltajien yhteistyötä. Varmistetaan, että niiden nuorten vanhemmilla, jotka eivät tunne suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolkuja, saavat tarvittavan ymmärryksen ja tuen nuorten valintojen tukemiseen.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 45

Ei lisähuomioita.

Tavoite 46: Korkeakoulut varmistavat, että luottamukselliset häirintäyhdyshenkilöiden palvelut ovat sujuvasti ja viivytyksettä opiskelijoiden käytettävissä. Häirinnän kitkemiseksi (mm. rasistiseksi koettu kielenkäyttö ja kohtelu opetuksessa Ja korkeakoulun muissa toiminnoissa) korkeakoulut vahvistavat opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia saada äänensä kuulluksi ja että häirintä ei jatku.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 46

Ei lisähuomioita.

Tavoite 47: Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tarveharkintaisen tuen tarve tulee tunnistaa. Korkeakoulut hakevat aktiivisesti positiivisen erityiskohtelun muotoja, jotka edesauttavat opiskelijoita, erityisesti ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita hakuvaiheessa ja edistävät heidän opintojensa sujumista, kokemustaan osallisuudesta sekä heidän ohjautumistaan työelämään.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 47

Ei lisähuomioita.

Tavoite 48: Kotimaisten kielten opintojen tulee tukea akateemisen kielitaidon kehittymistä koko opintopolun ajan. Korkeakoulut tunnistavat maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden asiantuntijatason kielen kehittymiseen liittyvät tarpeet, suunnittelevat johdonmukaisesti eteneviä opintopolkuja opiskelijan kielelliselle kehittymiselle ja takaavat opiskelijoille tarpeita vastaavan kieliopetuksen saatavuuden. Korkeakoulut tarjoavat edistyneemmän tason S2-opintojen kursseja verkko- ja lähiopetuksena ja kieltenopetusta tarjotaan myös oman korkeakoulun ulkopuolisille opiskelijoille.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 48

Ei lisähuomioita.

Tavoite 49: Opetus- ja kulttuuriministeriö varmistaa osaltaan, että lainvalmistelussa ja lakien toimeenpanossa huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla YK:n vammaisyleissopimuksen mukaiset velvoitteet ja edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman toteutusta.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 49

Ei lisähuomioita.

Tavoite 50: Korkeakoulut edistävät vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallistumista korkeakoulutukseen lisäämällä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

KT kannattaa tavoitetta täysin.

Lisähuomioita tavoitteesta 50

Ei lisähuomioita.

Lausunnonantajan muita huomioita luonnoksesta

Ei lisähuomioita.
 

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT