Lausunto
345/04.01.00/2021
Valtionvarainministeriölle
Asia: VN/21932/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Asetusluonnos kuvaa hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan muodostamista ja toimintaa. Neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön yhteydessä ja edistää hyvinvointialuetaloutta koskevien strategisten linjausten ja hyvinvointialueiden itsehallinnon toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä (tarkemmin laki hyvinvointialueesta 611/2021). Asetusluonnoksen mukaan ennen ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvistamista voitaisiin asettaa väliaikainen neuvottelukunta, jonka toimikausi voisi kestään enintään 31.3.2022 saakka.

Neuvottelukunnassa esitetään olevan kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä valtiovarainministeriön ja muiden hyvinvointialueiden tehtävien ohjaamisesta vastaavien ministeriöiden edustus. Lisäksi asetusluonnoksessa todetaan, että neuvottelukunta voi kutsua mukaan pysyviä ja tilapäisiä asiantuntijoita sekä tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

Hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön (611/2021) yhteydessä hyväksyttiin myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021). Lain 4 §:n mukaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT edustaa kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä sekä näiden määräysvallassa olevia yhteisöjä.

KT on itsenäinen julkisyhteisö, jolla on ainoana toimijana hyvinvointialueiden edunvalvontatehtävä. KT edustaa hyvinvointialueita lain perusteella niin alan sopimus- ja edunvalvontatoiminnassa, työelämän kehittämisessä kuin keskusjärjestöneuvotteluissa. Henkilöstökustannusten osuus hyvinvointialueiden kustannuksista on yleisesti noin 50 %, joten henkilöstökustannusten vaikutukset hyvinvointialueiden talouteen ovat merkittävät. Työmarkkinakeskusjärjestönä KT on mukana kaikissa keskeisissä neuvottelupöydissä ja organisaatioissa, joissa tehdyillä päätöksillä on vaikutusta hyvinvointialueiden kustannuksiin ja lainsäädäntöön.

KT:n rooli on keskeinen myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen näkökulmasta, sillä henkilöstökustannuksilla ja muutosprosessien onnistumisella on merkittävä vaikutus hyvinvointialueiden talouden hallintaan. KT neuvottelee 1.3.2022 mennessä uusista kuntapohjaisista virka- ja työehtosopimuksista, joita hyvinvointialueet noudattavat ensin palvelujen järjestämisvastuun siirtymishetkellä. KT:n organisaatioon kuuluva jaosto vastaa tulevista hyvinvointialueiden sopimuksista.

Esitettyjen perustelujen pohjalta KT esittää, että sille annetaan mahdollisuus nimetä pysyvä asiantuntijajäsen hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan jo väliaikaisen neuvottelukunnan perustamisesta lähtien. Kiinteä yhteys valtion, hyvinvointialueiden sekä KT:n kesken on tärkeä hyvinvointialueiden talouden ja toiminnan seurannan sekä tulevaisuuden suunnittelun ja lainsäädäntöhankkeiden kannalta.

Yhteyspäällikkö Aija Tuimala

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT