Lausunto
129/10/2020
Työ- ja elinkeinoministeriölle
VN/15986/2020, TEM88:00/202

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

KT Kuntatyönantajat kannattaa muutosesitystä ja korostaa tarvetta varmistaa palkkatuen ja työttömien työnhakijoiden starttirahaan käytettävien määrärahojen riittävyys.

Palkkatuki on keskeinen apu, osa työttömän työnhakijan palveluprosessia, jolla edistetään siirtymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuetun työn volyymin kasvattaminen ja palkkatuen hyödyntäminen myös kuntien työl-lisyyspalveluiden, vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden, palvelussa on hyvä määritellä esityksen perusteluksi.

KT pitää tärkeänä, että palkkatukijaksojen vaikutusta työnhakijan työmarkkinavalmiuksien parantamiseen ja etenemiseen avoimille työmarkkinoille arvioidaan ja seurataan.

KT pitää tärkeänä, että palkkatukiuudistuksen viimeistelemiseksi kuullaan vielä erikseen kuntien työllisyyspalvelujen kokemuksia ja näkemyksiä palkkatuen kehittämisestä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS