Lausunto
84/10/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
VN/12308/2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt KT Kuntatyönantajilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista. Näyttöjen toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten, että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2021 saakka.

KT Kuntatyönantajat kiitää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa:

KT Kuntatyönantajat pitää lain väliaikaista muuttamista kannatettavana. Muutoksella voidaan helpottaa covid-19-taudin aiheuttaman epidemiatilanteen mahdollisen heikkenemisen aiheuttamaa sumaa näyttöjen antamisessa. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan mahdollisuus tarjota harjoittelu- ja näyttöpaikkoja syksyllä 2020 on vielä hyvin vaikea ennakoida. On kuitenkin erittäin tärkeää, että näyttöjä voidaan ammatillisessa koulutuksessa tästä huolimatta antaa eikä epidemiatilanne aiheuta näyttöjen viivästymisen kautta myös mahdollista valmistumisen viivästymistä ja näin vaikeuteta entisestään osaajapulaa. KT Kuntatyönantajat katsoo, että on syytä arvioida lain väliaikaisten muutosten kokemusten perusteella, onko tarpeen tehdä pysyvästi muutosta näyttöjen toteutustapaan liittyvään sääntelyyn.

Kuntaliitto on omassa lausunnossaan viitannut tarpeeseen tarkastella lain ammatillisesta koulutuksesta 54 § 1 momenttia, jonka mukaan ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin, toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain, koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Kuntaliiton käsityksen mukaan covid-19-epidemia voisi olla lain tarkoittama erityinen syy. Kuntaliiton tavoin myös KT Kuntatyönantajat toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö tarkentaa tältä osin covid-19-epidemiaan liittyvää ohjeistustaan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT