Lausunto
221/10/2018
Valtionvarainministeriölle
VM139:00/2018

Hallituksen esitys laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

KT:lta on pyydetty lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta. KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Yleisesti esityksestä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulotietojärjestelmästä annettua lakia siten, että siihen lisättäisiin säännökset, jotka ovat tarpeellisia tulotietojärjestelmän laajentamiseksi koskemaan eläke- ja etuustuloja.

Keskeiset muutokset koskevat tulorekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä, joihin on lisätty tarvittavat säännökset tulorekisteriin talletettavista eläke- ja etuustuloja koskevista tiedoista. Näiden suoritusten maksajiin sovellettaisiin osin eri säännöksiä kuin työnantajaan, mikä on edellyttänyt myös terminologisia tarkistuksia suorituksen maksajan käsitteeseen sekä vähäisempiä muutoksia muun muassa ilmoittamisvelvollisuuden määräaikaa ja myöhästymismaksua koskeviin säännöksiin. Lisäsääntelyä liittyisi myös tilanteisiin, joissa etuus on maksettu muulle saajalle kuin etuuteen oikeutetulle tulonsaajalle itselleen.

Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset tietojen luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi ja tarkistettaisiin eräiltä osin myös muita tietojen käyttäjiä koskevia säännöksiä muun muassa tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta.

Perintö- ja lahjaverolain säännöksiä eräiden sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle muutettaisiin siten, että tiedot on annettava Tulorekisteriyksikölle.

Tuloverolain säännöstä verotuksen oikaisusta eräiden takaisinperittyjen etuustulojen johdosta muutettaisiin etuustulojen ilmoittamismenettelyn muuttumisen vuoksi.

KT pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina ja nykyaikaista julkista palvelukulttuuria edistävänä. Jatkossa tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovaraston kansalaisten etuus- ja ansiotulojen tietoja omassa toiminnassaan tarvitsevien viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien tahojen käyttöön.

Tulotietojärjestelmän käyttötarkoitus on vastaanottaa, tallettaa ja välittää tulorekisteriin talletettavia tietoja tiedon käyttäjille. Kunnat ja kuntayhtymät tulevat käyttämään tulotietojärjestelmää toisaalta työnantajina palkkatulojen ilmoittamiseen, toisaalta kunnat tulosidonnaisten etuuksien määrittelyyn ja ilmoittamiseen sekä tulosidonnaisten palvelumaksujen määrittelyyn. Vuoden 2021 alusta lukien myös tulevat maakunnat ovat vastaavassa asemassa.

Edellä mainittu huomioiden KT pitää terminologista jaottelua palkanmaksajiin ja etuuksien maksajiin, sekä niihin kohdistuvaa osin eri sääntelyä erityisen kannatettavina, vaikkakin se saattaa ainakin uudistuksen alkuvaiheessa aiheuttaa epäselvyyttä yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän sisällä.

Esityksen taloudellisista vaikutuksista

Esityksen yleisperusteluiden sisällysluettelossa mainitaan kappaleena 3.4. Kansantaloudelliset vaikutukset. Itse tekstissä tätä kappaletta ei ole, eikä kansantaloudellisia vaikutuksia ole näin ollen kuvattu.

Suomen Kuntaliitto on jo aiemmin palkkatietojen ilmoittamista annetun lain säätämisen kohdalla arvioinut, että käyttöönottovaiheessa muutos edellyttää mm. ICT-järjestelmämuutoksia, joista aiheutuu lisäkustannuksia kunnille ja kuntayhtymille. Arvio toimeenpanon edellyttämien tietojärjestelmän muutosten aiheuttamista kustannuksista kunnille ja kuntayhtymille oli silloin yli 30 miljoonaa euroa. Toisaalta kunnille ja kuntayhtymille töiden tehostumisen myötä mahdollisesti tulevia säästöjä esimerkiksi henkilöstökustannuksissa ei pystytty arvioimaan.

Tämän nyt lausunnolla olevan esityksen kustannukset eivät liene yhtä suuret tai niitä on vaikea arvioida etukäteen, mutta nämäkin tulee huomioida ja korvata valtion toimesta kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisesti.

Muuta huomioitavaa tulotietojärjestelmään liittyen

Kunnilla ja kuntayhtymillä on voimassa olevan tulotietojärjestelmästälain (53/2018 ) 13 § perusteella oikeus saada tietoja tulotietojärjestelmästä ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkoitetun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503/2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten. Kuntien ja kuntayhtymien tiedonsaantioikeuteen ei esityksen perusteella ole tulosta muutosta.

KT pyytää huomioimaan, että sosiaalihuollon asiakaslain (82/2000) 21 § perusteella sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. Tämän pykälän perusteella kuntien tiedonsaantioikeus tulisi olla laajempi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT