Lausunto
205/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
STM/3759/2018, STM109:00/2018

HE säännösehdotuksiksi valtion korvauksen maksamisesta lääkkeenmääräämisen edellyttämään koulutukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa säännösehdotuksista terveydenhuoltolakiin (1326/2010) valtion korvauksen maksamisesta lääkkeenmääräämisen edellyttämään koulutukseen. Säännösehdotuksen mukaan aluehallintovirastot voisivat maksaa valtion korvausta valtioneuvoston asetuksella 1089/2010 säännellyn koulutuksen kustannuksiin sellaisille toimintayksiköille, jotka tuottavat julkiseen järjestämisvastuuseen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos suhtautuvat myönteisesti esitettyyn terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan valtion korvauksia opetustoimintaan voitaisiin maksaa myös sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erityispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Esitys vähentää toteutuessaan työnantajien kustannuksia ja edistää tarkoituksenmukaisten työnjakojen toteuttamista eri ammattiryhmien kesken terveydenhuollossa.

Esityksen mukaan rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvauksen suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos kiinnittävät huomiota siihen, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaukseen on varattava riittävät määrärahat eikä lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannusten korvaaminen saa heikentää muiden koulutuskorvausten tasoa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Henrika Nybondas-Kangas
Neuvottelupäällikkö