Lausunto
54/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
STM/053:00/2018

Esitys eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestä­mien työllistymistä tukevien toimien säilyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsuttuun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan aktiivimallin nykyisten aktiivisuutta kerryttävien toimien ja tilantei­den lisäksi hyväksyttäväksi kolme uutta tilannetta, jotka kerryttäisivät aktiivisuutta. Näistä ensimmäinen laajennus koskisi työnhakijan osallistumista esityksessä nimettyjen toimijoi­den yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestä­mään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun toimintaan. Toinen koskisi osal­listumista työnantajan työsopimuslain (55/2001) 7 luvunm 13 §:n perusteella tarjoamaan työllistymistä edistävään valmennukseen. Kolmas lisättäväksi ehdotettu aktiivisuutta ker­ryttävä toiminta olisi osallistuminen niin kutsuttuihin SIB-toimiin.

KT Kuntatyönantajat pitää pääosin hyvänä aktiivimallin aktiivisuuteen hyväksyttävien toi­mien laajentamista. Aktiivimallin epäkohtana on pidetty sitä, että työmarkkinatilanteet ja työttömien palvelut eri puolella Suomea vaihtelevat, minkä vuoksi työttömillä ei ole tasa­vertaisia mahdollisuuksia täyttää aktiivisuusehtoa. Näin ollen on hyvä, mikäli ehdotetut muutokset muun muassa laajentaisivat työllistymistä tukevien toimien tarjontaa erilaisilla työmarkkina-alueilla. Esitys myös kannustaa työttömiä työnhakijoita erilaisilla tavoilla ta­pahtuvaan aktiivisuuteen, mikä tukee nopeampaa työllistymistä.

Työllistymistä tukevaa toimintaa järjestävien tahojen ja toimen laajempi hyväksyminen

Työllistymistä tukevaa toimintaa järjestävien tahojen laajempi hyväksyminen on tarkoi­tuksenmukaista. Kannatettavaa on, että kunnilla on mahdollisuus tukea työllistymistä esitetyllä tavalla resurssiensa puitteissa.

Mikäli työttömyysetuuden saaja osallistuu työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n pe­rusteella tarjoamaan valmennukseen, on se myös perusteltua hyväksyä aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi esityksen mukaisesti.

Tulosperusteisiin työllistämishankkeisiin osallistumisen hyväksyminen aktiivisuutta ker­ryttäväksi toiminnaksi on perusteltua. Erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää siihen, miten tulosperusteisen palkkion kriteerit vaikuttavat työnhakijapalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen eri työnhakijaryhmille. Kriteerien tulisi perustua keskeisesti siihen, mi­ten palvelu on johtanut erilaisessa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen.

Muuta huomioitavaa

Esityksen mukaan työvoimaviranomainen tai työttömyysetuuden maksaja eivät arvioi toiminnan sisältöä eivätkä tee ratkaisuja siitä, mitkä hyväksytään aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttäviksi toimiksi.

Toiminnan järjestäjä arvioi itse sen, että kyse on aktii­vimallin tarkoittamasta työllistymistä tukevasta toiminnasta. Aktiivisuuden kertymistä ei ole myöskään sidottu siihen, että toiminta tulisi rahoittaa julkisista varoista.

Esitetyssä mallissa toiminnan järjestäjä antaisi osallistuneelle henkilölle vapaamuotoisen todistuksen järjestämästään työllistymistä tukevasta toiminnasta ja henkilön osallistumi­sesta siihen. Henkilö toimittaisi todistuksen työttömyysetuuden maksajalle työttö­myysetuushakemuksen yhteydessä.

Toimintaa järjestävien tahojen laajentuessa ja ulkopuolisen arvioinnin puuttuessa riski väärinkäytöksiin on olemassa. Toivottavaa olisikin, että tällaisen toimintatavan toimivuu­desta tehtäisiin jälkikäteinen arviointia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT