Lausunto
127/10/2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Pyydettynä lausuntonaan viitekohdassa mainitusta esityksestä Kunnallinen työmarkkinalaitos / KT Kuntatyönantajat toteaa seuraavasti.

KT Kuntatyönantajat toteaa, että mm. lähihoitajien kaksoisrekisteröinnin poistamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat sekä yhdenvertaisuus- että yksilötason näkökulmasta perusteltuja. Viranomaisaloitteinen ja ko. ammattiryhmälle maksuton, tekniseen tiedonsiirtoon terveydenhuollon ammattirekisteristä perustuva nimikesuojauksen merkintä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin palvelee myös työelämän sujuvuustarpeita. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) aloitteesta tapahtuvasta lähihoitajien nimikesuojauksen merkitsemisestä sosiaalihuollon rekisteriin tiedotettaneen viranomaisten toimesta oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin.

KT Kuntatyönantajat katsoo, että esitykseen sisällytetty ammattioikeuksien hakemiselle säädetyn siirtymäajan jatkaminen 30.6.2018 asti on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon rekisteröimisvelvoitteen laajentamisen myös AMK-koulutuksen omaaviin kuntoutuksen ohjaajiin. Siirtymäajan jatkaminen on lisäksi perusteltua, jotta jo vireillä olevat (2.6.2017 /n. 16 000 kpl) hakemukset sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin olisi mahdollista asianmukaisesti käsitellä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimesta.

Rekisteröimisvelvoitteen laajentamiseen esityksessä kuvatulla tavoin nykyisistä ammattihenkilölain (817/2015) soveltamispiirissä olevista sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista myös kuntoutuksen ohjaajaan (AMK) KT Kuntatyönantajat suhtautuu jossain määrin varauksellisesti. Esityksen perusteluiden mukaan rekisteröimisvelvoitteen taustalla on mm. ajatus kuntoutuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden saattamisesta samaan asemaan vastaavantasoisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien ja geronomien kanssa. Ei liene poissuljettua, että myös muita vastaavavan tasoisia (210 opintopistettä) AMK-tutkintoja saatetaan tietyssä määrin rinnastaa esitettyyn kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkintoon taikka ammattihenkilölaissa jo tällä hetkellä mainittuihin tutkintoihin. Esityksen perusteella ei yksiselitteisen tyhjentävästi käy ilmi, miksi juuri ko. ammattiryhmä on katsottu tarpeelliseksi saattaa rekisteröimisvelvoitteen piiriin. Käytännön työelämän olosuhteet huomioiden KT Kuntatyönantajat katsoo, että rekisteröimisvelvoitteen laajentamista nykyisen ammattihenkilölain soveltamisalan kannalta uusiin ammattiryhmiin tulisi välttää, ellei laajentamiselle ole tosiasiallisia ja käytännön työelämälähtöisiä painavia perusteita. Työelämäosaamisen kannalta olennainen merkitys on koulutukseen perustuvalla osaamisella, joka on tutkintoteitse osoitettu. Mahdollinen viranomaisrekisteriin tapahtuva merkitseminen on toki esim. valvonnallisista syistä tarkoituksenmukaista, mutta rekisteröimisvelvoitetta ei tulisi ulottaa tarpeettoman laajaksi – esim. potilasturvallisuusnäkökulmasta useat ammattihenkilöryhmät työskentelevät merkittävissä tehtävissä, joihin heillä on koulutukseen perustuva ammattitaito ja osaaminen.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT