Lausunto
29/10/2017
Työ- ja elinkeinoministeriölle
TEM/763/00.02.01.01/2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Kunnallinen työmarkkinalaitos, KT, edustaa kuntatyönantajia ja maakunta- ja sote -rakenneuudistuksen edetessä hallituksen kaavailemalla tavalla uuden KT:n tehtävät ulottuvat myös maakuntien ja niiden konserniyritysten työnantajaedunvalvontaan.

KT yhtyy Kuntaliiton lausunnossaan esittämään, ja toteaa lisäksi seuraavaa:

KT pitää kokeiluja tärkeänä osana hallituksen kärkihanketta työvoimahallinnon uudistamiseksi työllisyyttä tukevaksi ja korostaa rakentavaa yhteistyötä kokeilujen valmistelussa. Riittävän pitkäkestoisten kokeilujen kokonaisuus voi muodostua keskeiseksi arvioitaessa maakuntamalliin siirtymistä ja kehitettäviä toimintamalleja niin, että kaikki työnhakijat saavat tarvitsemansa palvelut.

Virkamiesten siirtyminen kunnan johdon ja valvonnan alaisuuteen

Esitysluonnoksen 25 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehiä voidaan siirtää valtion virkamieslain 20 §:n mukaisesti työskentelemään kokeilualueilla kunnan johdon ja valvonnan alaisina tässä laissa tarkoitetuissa tehtävissä.

Esityksen perustelujen mukaan virkamies olisi virkasuhteessa siihen työ- ja elinkeinotoimistoon, josta hänet siirrettäisiin. Kunnan johdon ja valvonnan alaisena työskentelemään siirretty työ- ja elinkeinotoimiston virkamies hoitaisi esitetyn lain mukaisia tehtäviä kunnan nimissä. Siirrettävä virkamies ei esityksen mukaan siis olisi virkasuhteessa kokeilualueen kuntaan. Hän kuitenkin hoitaisi kunnalle kuuluvia tehtäviä kunnan nimissä.

Kunnalle kuuluvat viranomaistehtävät ja erityisesti julkisen vallan käyttöön kuuluvat tehtävät kuuluvat kunnan organisaation kuuluvien toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaan. Toimivallan siirtämisestä toisen organisaation hoidettavaksi on säännöksiä muun ohessa kuntalain 8 luvussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoista siirrettävien virkamiesten asema ja toimivalta kunnan organisaatiossa jää esityksen perusteella epäselväksi. Esityksessä ei ole ratkaistu millä edellytyksillä ja miten siirretyt valtion virkamiehet voivat tehdä kunnille siirrettyjä tehtäviä sikäli kuin niihin liittyy viranomaistehtäviä ja julkisen vallan käyttöön kuuluvia tehtäviä. Pelkästään se, että virkamiehet toimivat ao. kunnan johdon ja valvonnan alaisina tai ovat virkasuhteessa työ- ja elinkeinotoimistoon, ei liene riittävää sääntelyä toimivalta- ja vastuukysymysten osalta.

Kuntien on huolehdittava siitä, että kokeiluun kuuluvien tehtävien edellyttämät toimivaltakysymykset on asianmukaisesti hoidettu. Olennaista on se, voidaanko toimivaltaa antaa siirrettäville virkamiehille vai pelkästään kunnan palveluksessa jo oleville viranhaltijoille.

Kokeilun kiireellisyys ja kesto

KT pitää tärkeänä, että hallituksen esitys viimeistellään ja uusi laki saadaan voimaan viimeistään 1.7.2017. Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilua tulee voida jatkaa maakuntauudistuksen siirtymäajalla vuoden 2020 loppuun.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö    Jorma Palola