Lausunto
9/10/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
OKM/2/010/2016

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

Yleistä

KT Kuntatyönantajat (myöhemmin KT) pitää esitystä oikeansuuntaisena ja kannattaa sitä. Esitys pyrkii lisäämään kuntien maksutuloja. Asiakasmaksutulot ovat kunnille tärkeitä. Ne ovat kuitenkin jääneet jälkeen ja asiakasmaksukertymä on ollut hyvin pieni osa kunnan päivähoitomenoista, vain noin 14 %. Euroopan tasolla verrattuna Suomen päivähoitomaksut ovat hyvin alhaiset.

KT toteaa, että säädökset eivät saisi olla liian yksityiskohtaisia, jolloin tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekeminen paikallisesti muodostuu vaikeaksi.

Sisarusten asiakasmaksujen määräytyminen 8 §

Kun lapsesta on määritetty asiakasmaksu, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta.

Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

KT pitää tätä esitettyä prosenttilukua aivan liian alhaisena, koska toimintamenot ovat käytännössä samat jokaisesta lapsesta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Koulujen loma-aikoina kunnat kysyvät huoltajilta etukäteen lasten mahdollisista loma-ajoista. Huoltajat varaavat hoitopaikkoja usein varmuuden vuoksi ja jättävät ilmoittamatta hoitotarpeen muutoksista. Tämä aiheuttaa kunnille tarpeetonta resursointia ja sitä myöten turhia kuluja. KT esittääkin, että kunta voisi periä lisämaksun varatuista ilmoittamatta käyttämättä jätetyistä hoitopäivistä. Lisäys voitaisiin laittaa esityksen 10 §:ään omana momenttinaan.

Henkilöstön asema ja saatavuus

Asiakasmaksulain toimeenpanosta ei saisi aiheutua hallinnollista lisätyötä kunnille siinä määrin, että hallintohenkilökunnan resursointia joudutaan kasvattamaan tästä syystä.

Siirtymäsäännös

Siirtymäsäännöksen mukaan, mikäli asiakkaalta peritty asiakasmaksu on uuden lain mukaan pienempi kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n mukaan peritty asiakasmaksu, on liikaa peritty maksu palautettava asiakkaalle.

Kuntaliitto pitää lausunnossaan tätä kohtuuttomana. Kunnassa asia tulee tarkistaa jokaisen asiakkaan kohdalta erikseen ja toimenpide lisää merkittävästi viranomaistyötä. Myös KT vaatii esityksen korjaamista tältä osin.

KT ehdottaa lisättäväksi lakiluonnoksen 22 §:ään maksupäätöksen muuttamista selventävän kohdan. Kunnilla tulee olla oikeus muuttaa voimassa olevan lain mukaisia päätöksiä ja soveltaa uutta asiakasmaksulakia myös nykyisten asiakkaiden osalta.

Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksen taustalla on hallitusohjelman edellyttämä kuntien 54 miljoonan suuruinen maksutulojen lisäys vuodesta 2017 lukien. Maksutulon lisäys on esityksessä toteutettu siten, että maksutulojen korotukset on toteutettu pääosin korottamalla enimmäismaksua. KT huomauttaa, että korotuksia olisi pitänyt tehdä kautta linjan. KT huomauttaa, että asiakkaita, joiden ei lainkaan tarvitse maksaa asiakasmaksuja on todella paljon, peräti 16 % hoidettavista lapsista kuuluu tähän kategoriaan.

KT Kuntatyönantajat vaatii lisäksi tarkempia laskelmia siitä, miten on mahdollista saavuttaa toivotut säästöt.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Työmarkkinalakimies Riitta Arko

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT