Lausunto
37/10/2016
Eduskunnan lakivaliokunnalle

Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 7/2016 vp)

Kunnallinen työmarkkinalaitos edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä muuhun työmarkkinatoimintaan liittyvässä edunvalvonnassa. Työmarkkinalaitos ottaa kantaa hallituksen esitykseen siltä osin kuin se liittyy suoranaisesti työmarkkinalaitoksen toimialaan.

Lakiesityksessä esitetään joitakin muutoksia, jotka koskevat työtuomioistuimen toimintaa.

Tuomioistuinlain 17 luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenten toimikausien pituuden yhtenäistettäisiin. jolloin työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten toimikausi pitenisi nykyisestä 3 vuodesta viiteen vuoteen. Työmarkkinalaitos pitää uudistusta tarkoituksenmukaisena. Toimikauden pidentäminen on omiaan lisäämään asiantuntijäsenten asiantuntemusta asioiden käsittelyssä työtuomioistuimessa.

Tuomioistuinlain 17 luvun 13 § 5 momentissa ja 15 §:n 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten ehdokasasettelua hoitavat järjestöjen palveluksessa olevat henkilöt olisivat rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimihenkilöt ovat virkavastuussa jo kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 8 §:n 3 momentin nojalla tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan. Saman lain 1 §:n mukaan työmarkkinalaitos suorittaa sille muun lain mukaan kuuluvat tehtävät, joten ehdotuksen mukainen virkavastuu on jo olemassa työmarkkinalaitoksen toimihenkilöiden osalta.  Tästä huolimatta työmarkkinalaitos katsoo, että ehdotetut säännökset virkavastuusta eivät liene riittävän tarkkarajaisia virkavastuun määrittelyn kannalta. Ehdokasasettelua voidaan hoitaa lukuisilla tavoilla ja osallistuminen siihen voi vaihdella määrällisesti ja laadullisesti organisaatiosta riippuen.

Tuomioistuinlain 17 luvun 15 §:n 1 momentin 1 b-kohdassa käytetään termiä ”kunnan virkamiehiä”. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa (muut kuin työsuhteiset) olevat henkilöt ovat viranhaltijoita siten kuin kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) säädetään.

Työtuomioistuimesta annetun lain muuttamista koskevan esityksen 8 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että virkasuhteisiin perehtyneet asiantuntijajäsenet olisivat työtuomioistuimen kokoonpanossa myös silloin, kun käsiteltävän on julkisyhteisöä sitovaa työehtosopimusta koskeva asia. Muutosesitys on perusteltu ja erityisen kannatettava. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö   Jorma Palola

Johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä