Lausunto
90/10/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
OKM028:00/2013

Koulutustoimikuntajärjestelmän kehittäminen osaamisen ennakointifoorumiksi sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa KT Kuntatyönantajilta koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi. Ohjausryhmä ehdottaa, että koulutustoimikuntajärjestelmän korvaisi 1.1.2017 alkaen osaamisen ennakointifoorumi. Lausuntoa pyydetään myös ohjausryhmän ehdotuksen kytkeytyvästä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.

Koulutustoimikuntajärjestelmän korvaaminen 1.1.2017 alkaen osaamisen ennakointifoorumilla

KT Kuntatyönantajat pitää ohjausryhmän esitystä koulutustoimikuntajärjestelmän korvaamisesta 1.1.2017 alkaen osaamisen ennakointifoorumilla perusteltuna.

Osaamisen ennakointifoorumin työ tulee ehdotuksen mukaan kytkeytymään nykyistä tiiviimmin osaksi olemassa olevia ja jatkuvasti kehittyviä ennakoinninprosesseja. KT Kuntatyönantajat pitää ennakointifoorumin työn integraatiota valtakunnallisiin ja alueellisiin ennakoinnin prosesseihin välttämättömänä. Ennakointifoorumin työn tulee kohdistua nimenomaisesti osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin. Työ- ja elinkeinoelämään kohdistuvista muutostrendeistä tuotetaan runsaasti tietoa valtakunnan tasolla esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian, Sitran ja Suomen Kuntaliiton ennakointiprosesseissa ja alueellisesti mm. nykyisten maakuntaliittojen, tulevaisuudessa maakuntahallinnon, ennakointi-prosesseissa.

Ehdotuksen mukaan ennakointityön tulosten selkeään viestintään on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. KT Kuntatyönantajat pitää välttämättömänä, että ennakointifoorumin tuottamat tulokset viestitään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Ennakointifoorumin työn vaikuttavuuden keskeisin mittari on ennakointitulosten hyödyntäminen eriasteisten koulutuksenjärjestäjien osaamis- ja koulutussuunnittelussa.

Osaamisen ennakointiryhmiä on ehdotuksen mukaan suunniteltu perustetavaksi 11 kpl, ja niiden osaamis- ja toimialaluokitus pohjautuu ns. Mitenna-toimialaryhmittelyyn. KT Kuntatyönantajat pitää perusteltuna osaamis- ja toimialaltaan laajoja ennakointiryhmiä, joiden on mahdollista tarkastella osaamistarpeita perinteisiä ammatti- ja koulutusrakenteita laajemmin. Ammatit uudistuvat ja osaamisvaateet siirtyvät myös perinteisten ammattiryhmien välillä. Tarkemmassa ennakoinnin toimintasuunnitelmassa on erityistä huomiota kiinnitettävä toimialarajat ylittäviin osaamistarpeisiin esimerkiksi sote–teknologia tai opetus–teknologia.

Ennakointiryhmille on ehdotuksessa annettu alakohtainen vastuu vastuualojen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen järjestämisessä tarvittavan osaamisen ja henkilöstön tarpeen ennakointiin. KT Kuntatyönantajat pitää hyvänä sitä, että ennakointiryhmät tuottavat tietoa myös alakohtaisen koulutuksen järjestämisen vaatimasta osaamisesta ja henkilöstötarpeesta. Kuitenkin niin, että varsinainen vastuu henkilöstön osaamisen ja henkilöstötarpeen ennakoinnista on kullakin koulutuksenjärjestäjällä itsellään.    

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

KT Kuntatyönantajilla ei ole huomautettavaa koulutustoimikunta-järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. 

Lausunnon keskeinen sisältö

KT Kuntatyönantajat pitää ohjausryhmän esitystä koulutustoimikunta-järjestelmän korvaamisesta 1.1.2017 alkaen osaamisen ennakointifoorumilla perusteltuna.

KT Kuntatyönantajilla ei ole huomautettavaa koulutustoimikunta-järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen