Lausunto
114/10/2015
Valtionvarainministeriölle
Lausuntopyyntönne 21.8.2015 VM080:00/2015, VM/1918/03.01.00/2015

KT Kuntatyönantajien (KT) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Kunnallinen työmarkkinalaitos lausuu esitysluonnoksesta siltä osin kuin siinä on kysymys työmarkkinalaitoksen toimialaan kuuluvista asioista ts. henkilöstön irtisanomissuojaa koskevista kuntarakennelain säännöksistä. Muiden esitykseen liittyvien muutosten osalta kunnallinen työmarkkinalaitos viittaa Suomen kuntaliiton antamaan lausuntoon.

Kunnallinen työmarkkinalaitos lausuu esitysluonnoksesta siltä osin kuin siinä on kysymys työmarkkinalaitoksen toimialaan kuuluvista asioista ts. henkilöstön irtisanomissuojaa koskevista kuntarakennelain säännöksistä. Muiden esitykseen liittyvien muutosten osalta kunnallinen työmarkkinalaitos viittaa Suomen kuntaliiton antamaan lausuntoon. 

Esityksen mukaan kuntarakennelain säännös kuntajaon muutoksissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta kumottaisiin. Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää esitystä tältä osin erittäin hyvänä ja perusteltuna. Irtisanomissuojaa koskeva säännös on ollut ainutlaatuinen poikkeus yleisistä työ- ja virkasuhdetta koskevista periaatteista ja asettanut kuntasektorin perusteettomasti eri asemaan toimintojen uudelleenjärjestelyissä (liikkeenluovutus). Viiden vuoden irtisanomissuoja ja sen kumuloituminen uusissa kuntajaon muutoksissa on kohtuuttomasti estänyt toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja niiden tehostamista. 

Lakiesityksen siirtymäsäännöksen mukaan ennen vuotta 2017 voimaan tulleissa kuntien yhdistymisissä sovelletaan lakiesityksen voimaa tullessa voimassa ollutta säännöstä henkilöstön irtisanomissuojasta. Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että irtisanomissuojaa koskevan säännöksen soveltaminen tulisi päättyä kaikilta osin vuoden 2017 alusta. Irtisanomissuoja perustuu suoraan lainsäännöksiin eikä sinänsä kuntien yhdistymissopimuksiin, vaikka sinänsä yhdistymissopimuksissa voi olla mainintoja laissa säädetystä irtisanomissuojasta. Työmarkkinalaitos katsoo, että kuntien yhdenmukaisen kohtelun näkökulmasta irtisanomissuojasäännöksen soveltamisen tulisi päättyä kaikkien kuntien osalta samassa aikataulussa. Työmarkkinalaitos katsoo, että kyseessä ei ole takautuvasta lainsäädännöstä.   

Lakiesityksen voimaatulosäännöksen 3 momentin sisältö jää jossain määrin epäselväksi. Siirtymäsäännöksen mukaan ”irtisanomissuoja on kaikilla uuden kunnan työntekijöillä niin kauan kuin se edellisen yhdistymisen perusteella on voimassa”.  Esityksen perustelujen mukaan kyse on tilanteesta, jossa liittyvän kunnan henkilöstö ei saa enää irtisanomissuojaa asiaa koskevan säännöksen tultua kumotuksi (siis vuoden 2017 ja sen jälkeen tapahtuvissa yhdistymisissä) ja (jossakin) liittyvässä kunnassa on vielä voimassa aikaisemman liitoksen perusteella irtisanomissuoja. Tältä osin on sinänsä loogista kohdella koko henkilöstöä samalla tavalla, mikäli irtisanomissuojaa ei kokonaan poisteta.

Siirtymäsäännös ei sen sijaan ota kantaa tilanteeseen, jossa mahdollisesti molemmilla tai jopa useilla uuteen liitokseen osallistuvilla kunnilla on voimassaoleva irtisanomissuoja. jotka voivat olla eripituisia. Miten uudessa kunnassa noudatettava suoja määräytyy?  Toisaalta siirtymäsäännös tarkoittanee sitä, että ”jäljellä olevaa” irtisanomissuojaa sovellettaisiin uuden kunnan henkilöstöön kokonaisuudessaan, riippumatta siitä olipa suoja voimassa missä tahansa liitokseen osallistuvassa kunnassa.  Lakiesityksen perustelut ovat tältä osin jossain määrin epäselvät.
  
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen.

 

Lisätietoja

Sari Ojanen, neuvottelupäällikkö +358 9 771 2363, +358 50 597 6942