Lausunto
88/10/2015
Lausuntopyyntönne VM025:00/2015

KT Kuntatyönantajien (KT) lausunto hallituksen esitysluonnokseksi laiksi Kevasta

Kunnallisen eläketurvan sisältö on tällä hetkellä kunnallisessa eläkelaissa. Samassa laissa on myös mm. Kevan hallintoa, rahoitusta, valvontaa ja johdon kelpoisuutta koskevat säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu kolmikantaisesti työeläkelainsäädännön uudistusta. Tässä yhteydessä edellä mainitut Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat asiat on erotettu omaksi laikseen, laiksi Kevasta. KT Kuntatyönantajat pitää tätä ratkaisua perusteltuna. KT pitää nyt valmisteltua uudistusta pääpiirteissään hyvänä, mutta se haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin seikkoihin.

Valtionvarainministeriölle

​Kunnallisen eläketurvan sisältö on tällä hetkellä kunnallisessa eläkelaissa. Samassa laissa on myös mm. Kevan hallintoa, rahoitusta, valvontaa ja johdon kelpoisuutta koskevat säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu kolmikantaisesti työeläkelainsäädännön uudistusta. Tässä yhteydessä edellä mainitut Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat asiat on erotettu omaksi laikseen, laiksi Kevasta. KT Kuntatyönantajat (jäljempänä KT) pitää tätä ratkaisua perusteltuna.

KT pitää nyt valmisteltua uudistusta pääpiirteissään hyvänä, mutta se haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin seikkoihin.

Valvonta

Kevan toiminnan valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle. Rahoitustoiminnan suunnittelua sekä varojen sijoittamista valvoo Finanssivalvonta. Se antaa vuosittain valvonnastaan kertomuksen valtiovarainministeriölle. Myös KT:n näkemyksen mukaan valvonta on toiminut hyvin, eikä sitä ole tarvetta uudistaa.

Riskien hallinta, sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta

Kunnallisessa eläkelaissa ei ole säännöksiä riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta eikä sisäisestä valvonnasta, vaan asia on järjestetty hallinnollisin määräyksin. Sisäisestä valvonnasta on määräykset Kevan johtosäännössä. KT pitää perusteltuna, että kyseisistä asioista säädetään laissa.

KT:llä ei ole huomauttamista riskien hallintaa, sisäistä tarkastusta ja sisäistä valvontaa koskeviin pykäläehdotuksiin.

Johdon kelpoisuusvaatimukset

Esityksessä tiukennetaan hallituksen ja sen jäsenten kelpoisuusehtoja.

Lisäksi toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien asemaa esitetään täsmennettäväksi. KT pitää esitettyjä uudistuksia hyvänä ja oikeansuuntaisina.

Kevan hallinto

Kevan keskeisiä hallintoelimiä ovat valtuuskunta, hallitus ja sijoitusneuvottelukunta. Työryhmä keskusteli kokouksissaan hallintoelimistä ja päätyi seuraavaan hallituksen esityksessä olevaan kirjaukseen:

”Lain valmistelun yhteydessä on arvioitu myös mahdollista tarvetta muuttaa Kevan hallintoelinten (valtuuskunta, hallitus ja sijoitusneuvottelukunta) kokoonpanoa koskevia säännöksiä. Keskustelun kohteena on ollut erityisesti työmarkkinaosapuolten edustus hallinnossa työeläkeyhtiöitä vastaavin tavoin pariteettiperiaatetta noudattaen. Hallintoelinten kokoonpanoon ei tässä vaiheessa ehdoteta muutoksia. Osapuolet ovat ilmoittaneet valmistelevansa asiaa erikseen pyrkien löytämään osapuolten yhteisen näkemyksen. Mahdolliset muutokset hallintoelinten kokoonpanoa koskeviin säännöksiin valmistellaan siten, että niitä voitaisiin soveltaa heti huhtikuussa 2017 pidettävien kuntavaalien jälkeen.”

KT pitää jatkovalmistelussa tärkeänä, että kollektiivisen kuntatyönantajan KT:n edustus taataan pariteettiperiaatetta noudattaen Kevan hallintoelimissä. Kevan hallintoelimiä koskeva erillisvalmistelu on syytä käynnistää jo syksyllä 2015.

KT edustaa kuntatyönantajia kollektiivisesti kaikissa keskeisissä työmarkkinasioissa. Sillä on myös käytettävissään asiantuntemusta, jota Kevan hallintoelinten työskentelyssä ja päätöksenteossa voidaan hyödyntää.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

 Lisätietoja

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710

Sari Ojanen, neuvottelupäällikkö +358 9 771 2363, +358 50 597 6942