Lausunto
220/10/2014
Valtionvarainministeriölle
Kirjeenne VM093:00/2013

Lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

KT Kuntatyöantajat antaa lausuntonsa toimialaansa koskevista metropolihallintoa koskevan lainsäädännön kohdista, eikä sinänsä ota kantaa metropolihallinnon toteuttamiseen ja tehtäviin muutoin.

Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset ja asiat

KT Kuntatyönantajien lausunto kohdistuu metropolihallintoa koskevan hallituksen esityksen niihin kohtiin, jotka koskevat henkilöstön liittyviä asioita ja metropolihallinnon asemaa työnantajana.

Metropolihallintomalli

Metropolihallinnon juridiseksi muodoksi on ehdotettu kuntayhtymää, joten sovellettava lainsäädäntö on henkilöstön kohdalla selvää. Metropolihallinnon henkilöstö on joko virka- tai työsopimussuhteessa metropolihallintoon. Metropolihallinnolle koottaisiin tehtäviä alueen kunnilta, Uudenmaan liitolta sekä Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi tehtäviä koottaisiin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä. Tämä merkitsee sitä, että osalla näiden työnantajiin palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä vaihtuu työnantaja. Uudenmaan ELY-keskus on valtion sektorilla toimiva työnantaja ja muut ovat kuntasektorin työnantajia. ELY-keskuksesta siirtyvä henkilöstö tulee kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten piiriin ja heidän eläketurvansa on järjestettävissä Kevan kautta.

Henkilöstön siirtyminen

Henkilöstön siirtoja varten kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta sääntelee hallituksen esityksen mukaan liikkeenluovutusta koskevat säännökset. Tätä KT Kuntatyönantajat pitää hyvänä ja selkeänä.

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Hallituksen esityksessä sivulla 47 on maininta, jonka mukaan siirtymäkauden hallintaa varten on otettava säännökset henkilöstöä varten. Henkilöstön siirtoon liittyvään sääntelyyn ei pidä jatkovalmistelussa sisällyttää irtisanomissuojaa koskevaa säännöstä.

Palkkausjärjestelmän rakentaminenja palkkaharmonisointi

KT Kuntatyönantajat muistuttaa jatkovalmistelua varten, että metropolihallinnosta muodostuu uusi noin 500 henkilön työnantaja. Henkilöstöä tulee metropolihallintoon usealta eri kuntasektorin työnantajalta ja yhdeltä valtion työ- ja virkaehtosopimusten piirissä olevalta työnantajalta. KT Kuntatyönantajat muistuttaa, että työnantajamuutostilanteet aiheuttavat aina usealle vuodelle ulottuvan palkkojen ja muiden palvelussuhteen ehtojen harmonisointitarpeen.

KT Kuntatyönantajat ehdottaa edelleen jatkovalmistelussa metropolihanketta koskevaan lakiin kirjattavaksi palvelussuhteiden ehtojen harmonisointia koskevia erityissäännöksiä. Jos lainsäädännöllä ei ohjata palvelussuhteiden ehtojen harmonisointia, aiheutuu metropolihallinnon muodostamisesta merkittäviä ylimääräisiä ja tarpeettomia henkilöstökustannuksia. Kunta-alan palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen. Valtaosalla henkilöstöä tehtävän vaativuus ei uudelleenjärjestelyjen myötä kuitenkaan todennäköisesti muutu millään tavalla. Palkkausjärjestelmän rakentaminen ja useilta eri työnantajilta kootun henkilöstön palvelussuhteen ehtojen yhteensovittaminen aiheuttaa merkittäviä työvoimakustannuksia. Lainsäädäntöön on kirjattava, että työnantajayhteenliittymistä johtuvat palkkaerot ovat hyväksyttävä syy erisuuruisille tehtäväkohtaisille palkoille samasta tehtävästä, ja lainsäädäntöteitse on annettava mahdollisuus varata harmonisointiin riittävästi aikaa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen