Lausunto
Hallitukselle
KT:n kannanotto Marinin hallituksen puoliväliriiheen:

Hyvinvointipalvelujen edellyttämä työvoiman saatavuus on varmistettava

KT Kuntatyönantajat pitää välttämättömänä, että hallituksen puoliväliriihessä päätetään kattavasta kansallisesta toimenpideohjelmasta hyvinvointipalveluiden työvoimatarpeiden turvaamiseksi. Hallituksen keskeinen tavoite on korottaa Suomen työllisyysastetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle jäi TEM:n mukaan 24 000 työpaikkaa syntymättä osaajapulan vuoksi vuonna 2019. Hallitusohjelmassa työperäisen maahanmuuton kohteeksi on asetettu työvoimapulasta kärsivät alat. Sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimapula-alojen kärjessä.

Suomen väestön ikärakenteen kehitys kärjistää osaajapulaa. Pelkästään sote-aloille tarvitaan eläköitymisestä ja hoidontarpeen kasvusta johtuen THL:n arvion mukaan noin 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä.

Hallitusohjelman mukaiset päätökset hoivamitoituksesta, kotihoidon lakiuudistuksesta, hoitotakuusta ja muista uusista henkilömitoituksista lisäävät entisestään työvoiman tarvetta merkittävästi. Hallitusohjelman mukaisia lainsäädäntöuudistuksia ei kyetä käytännössä toteuttamaan ilman lisähenkilöstöä.
Euroopan komissio on maakohtaisissa suosituksessaan vuosille 2020-2021 esittänyt, että Suomi puuttuu terveydenhuollon henkilöstöpulaan terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn parantamiseksi ja parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Esitämme seuraavia ratkaisuja sote- ja opetusalojen työvoimatarpeiden turvaamiseksi:

  • Koulutuspaikkojen lukumääriä lisätään ja ne kohdennetaan niihin ammatteihin ja toimialoihin, joissa ovat suurimmat osaajakapeikot
  • Täydennys- ja muuntokoulutusmahdollisuuksia kehitetään ja parannetaan
  • Kelpoisuusehtoja ja henkilöstömitoituksia uudelleenarvioidaan ja joustavoitetaan
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen täydentämiseen tarvittava kieli- ja täydennyskoulutus sekä ammattipätevyyden hankkimisen lupaprosessi sujuvoitetaan ja vakiinnutetaan
  • Työperäistä maahanmuuttoa edistetään maidenvälisiin sopimuksiin perustuvalla sote-alojen rekrytointi- ja koulutusohjelmalla. Talent Boost -ohjelmaan luodaan sote- ja opetusalojen rekrytointikanava
  • Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -oppisopimuskoulutukseen luodaan uusi palkkatukityyppinen koulutustuki työnantajille
  • Eläkkeelle jo siirtyneiden osallistumista työmarkkinoille kannustetaan verotuksellisin keinoin siten, että eläkkeellä tehtävä työ ei nosta jo ansaitun eläkkeen verotusta vaan luodaan malli, jossa eläketuloa ja ansiotuloa verotetaan erikseen
  • Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toimenpideohjelma käynnistetään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa
  • Digitalisaation ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa edistetään sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdennetulla rahoituksella.

Kansalaisten lakisääteisten hyvinvointipalvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi ammattitaitoista henkilöstöä on oltava riittävästi. Investoinnit sote- ja opetusaloille suunnattuun koulutuksen lisäämiseen ja työperäiseen maahanmuuttoon maksavat itsensä takaisin kansalaisten hyvinvointina ja korkeampana työllisyysasteena.

Odotamme hallituksen puoliväliriihestä päätöstä siitä, että hyvinvointialojen työvoimatarpeiden turvaamiseksi käynnistetään mittava, tavoitteellinen ja rahoitukseltaan kestävä toimenpideohjelma. KT Kuntatyönantajat on kuntien ja kuntayhtymien valtakunnallisena työnantajaorganisaationa valmis ratkaisujen hakemiseen ja yhteistyöhön toimenpideohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen
Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT