På svenska
Yleiskirje
12/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS-22), TS-22:n paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Tässä yleiskirjeessä selostetaan verrokkialojen ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (yleiskorotus, paikallinen erä, kertapalkkio) sekä TS:n allekirjoituspöytäkirjan paikallista järjestelyerää ja yleiskorotusta 1.6.2023 lukien.

Lisäksi yleiskirjeessä selostetaan TS:n osalta kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2022–2027 mukaista paikallista järjestelyerää 1.6.2023 lukien.

Ohjeet vuoden 2024 osalta annetaan myöhemmin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä TS-sopijajärjestöjen JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa, ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

1 Ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS-22)

KT:n hallinto ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutulokset 7.3.2023.

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Allekirjoituspöytäkirjat mahdollistavat perälautatarkastelun 1.2.2023 ajankohdasta huolimatta, koska sopijaosapuolten tarkoituksena on ollut ottaa huomioon verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti vuosien 2023–2024 sopimuskorotuksiin liittyen.

Verrokkisopimuksia ovat Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työeh-tosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja Kuorma-autoalan työehtosopimus.

1.1 TS-22:n yleiskorotusten ja paikallisten järjestelyerien prosentit muuttuvat

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2023 ja 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään vuonna 2023 0,70 prosenttia ja vuonna 2024 0,77 prosenttia. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,30 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia.

1.2 TS-22:n kertapalkkio kesäkuussa 2023

TS-22:n henkilöstölle maksetaan lisäksi euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Esimerkki 1a: Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajan, mutta ei ole voimassa kesäkuussa

Palvelussuhde on voimassa 1.5.2023–31.5.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Henkilön työaikaprosentti on koko tarkastelujakson ajan 100 %. Kesäkuussa 2023 maksetaan 467 euron suuruinen kertapalkkio, vaikka palvelussuhde ei ole enää voimassa maksuajankohtana.

Esimerkki 1b: Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajan (kaksi jaksoa), mutta ei ole voimassa kesäkuussa

Palvelussuhde on voimassa kahdessa yhdenjaksoisessa jaksossa 2.5–8.5.2023 ja 9.5–31.5.2023. Palvelussuhde on siis voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Henkilön työaikaprosentti on koko tarkastelujakson ajan 100 %. Kesäkuussa 2023 maksetaan 467 euron suuruinen kertapalkkio, vaikka palvelussuhde ei ole enää voimassa maksuajankohtana.

Esimerkki 1c: Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajan, työaikaprosentti on 50%

Palvelussuhde on voimassa 1.5.2023–31.8.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Henkilön työaikaprosentti on koko tarkastelujakson ajan 50 %. Kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan työaikaprosentin mukaan ja on 233,50 euroa (50 % 467 eurosta) kesäkuussa 2023.

Esimerkki 2a: Työaikaprosentti muuttuu kesken tarkastelujakson (esim. 100 % => 50 %)

Palvelusuhde on alkanut 1.2.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Työaikaprosentti 100 % muuttuu 8.5.2023 kesken tarkastelujakson 50 %:ksi. Työaikaprosentti 31.5.2023 on 50 %. Kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan työaikaprosentin mukaan. Kertapalkkio on 233,50 euroa (50 % 467 eurosta).

Esimerkki 2b: Työaikaprosentti muuttuu kesken tarkastelujakson (esim. 50 % => 100 %)

Palvelussuhde on voimassa 1.5.2023–31.8.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Työaikaprosentti 50 % muuttuu kesken tarkastelujakson 100 %:ksi. Työaikaprosentti 31.5.2023 on 100 %. Kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan työaikaprosentin mukaan. Kertapalkkio on 467 euroa.

Esimerkki 3a: Palkaton työvapaa (voimassa koko tarkastelujakson)

Palvelussuhde on voimassa 1.5.2023–31.5.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Palkaton vapaa on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Palkattomasta vapaasta huolimatta kertapalkkio, 467 euroa, maksetaan kesäkuussa 2023.

Esimerkki 3b: Sairauspoissaolo, 2/3 palkkainen (KVTES V Luku 2 § 1 mom. 2. kohta)

Palvelussuhde on alkanut 1.2.2023. Palvelussuhde on voimassa koko tarkasteluajanjakson 2.5.2023–31.5.2023. Henkilön työaikaprosentti on koko tarkastelujakson ajan 100 %. Henkilö on sairauspoissaololla 31.5.2023 ja sairauspoissaolon aikana maksetaan 2/3 varsinaisesta palkasta. Sairauspoissaolosta (2/3) huolimatta kertapalkkio maksetaan kesäkuussa 2023 hänen työaikaprosenttinsa (100 %) mukaan ja sen suuruus on 467 euroa.

Esimerkki 4: Palvelussuhde päättyy

Palvelussuhde on voimassa 1.5.2023–20.5.2023. Palvelussuhde ei ole voimassa koko tarkasteluajanjaksoa 2.5.2023–31.5.2023. Kertapalkkiota ei makseta.

2 Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 lukien

2.1 TS-22:n paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri TS-22:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

3 § 2 mom.

5 §

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

5 §

0,3 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,7 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,7 (0,4+0,3) prosenttia Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

Jos 2.1 A-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Jos 2.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,3 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja.  Tällöin työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallisten järjestelyerien kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Paikalliset järjestelyerät kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Tällöin hyvänä käytäntönä on käydä yhdessä läpi laskentaperiaatteet (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023) ensimmäisessä neuvottelussa. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Selvitys järjestelyerän käytöstä

Työnantajan on annettava TS-sopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten järjestelyerät on jaettu. Selvityksessä on erotettava toisistaan A-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,4 %) ja B-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,3 %).

2.2 Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaan (1,2 %)

Kehittämisohjelmaa on selostettu KT:n yleiskirjeessä 15/2022.

TS-22:n sopijaosapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 kehittämisohjelman erä on paikallinen järjestelyerä.

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2023 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on 1,2 prosenttia TS-22:n palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman TS-22:n paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. TS-sopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

TS-22:n paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä.

3 Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Yleiskorotus 1.6.2023 perustuu kahteen eri TS-22:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Yleiskorotus 1.6.2023
lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen suuruus

  • Yleiskorotuksen suuruus alun perin

3 § 1 mom.

 

1,5 prosenttia

  • Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom.

 

0,7 prosenttia

 

 

 

Yleiskorotus yhteensä

 

2,2 prosenttia *)

*) Jos aiemmin kohdassa 2.1 selostetun B-kohdan mukaisesta paikallisen erän jakamisesta ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Tällöin paikallisesti toteutettava yleiskorotus on 2,35 (2,2 + 0,15) prosenttia.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,2 (1,5+0,7) prosenttia.

TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n erillislisää korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/ tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-22 10 §:n vähimmäispalkka on 1.6.2023 lukien 1 746,00 euroa.  

Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.6.2023 lukien ilmenevät yleiskirjeen liitteestä 1.

4 Yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestys

Koska yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä ja kehittämisohjelmaerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2023 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin. Laskenta tehdään palkkasummasta, joka ei sisällä samaan aikaan tulevia korotuksia. Katso KT:n yleiskirje 2/2023.

Alla olevassa esimerkkitaulukossa on kuvattu samaan ajankohtaan tulevien korotusten keskinäistä toteuttamisjärjestystä tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Esimerkkitaulukko laskentajärjestyksestä: yleiskorotuksen (2,2 %) ja järjestelyerän (0,7 %) sekä kehittämisohjelmaerän (1,2 %) kohdentaminen tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Tehtäväkohtainen palkka ennen korotuksia 2 550 €/kk.

3. kohdan mukainen yleiskorotus

2.1 kohdan mukainen järjestelyerä

2.2 kohdan mukainen Kehittämis-ohjelmaerä

Oikein

Väärin

Huomaa!

 

 

 

 

 

Korotusta ei saa laskea toisella korotuksella korotettuun palkkaan, muuten kustannus ylittyy. Katso KT:n yleiskirje 2/2023.

2,20 %

 

 

2 550 €:sta 2,2 % = 56,10 €

 2 550 €:sta+ 2,2 %

 

 

 

 

 = 2 606,10 €

 

 0,7 % *)
(0,4 +0,3)

 

2 550 €:sta 0,7 % = 17,85 € 

2 606,10 + 0,7 %

 

 

 

 

 = 2 624,34 €

 

 

1,20 %

2 550 €:sta 1,2 % = 30,60 €

 2 624,34 + 1,2 %

 

 

 

 

 = 2 655,83 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 € + 56,10 € + 17,85 € +30,60 € = 2 654,55 €

 = 2 655,83 €

 

 

 

 

 

*) Jos 0,3 %:n järjestelyerästä on yksimielisyys. Katso kohta 3 Yleiskorotus 1.6.2023 lukien.

5 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski
 

Liite 1 TS-22:n palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.6.2023 lukien

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT