Suomeksi
Nyhet
Arbetsdomstolen:

Arbetsdomstolen förkastade talan om beredskap

Arbetsdomstolen har förkastat en talan om att beredskapstiden ska räknas som arbetstid och att KT och samkommunen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ska betala böter och övertidsersättningar. Konflikten gällde beredskapen för laboratorieskötare och hur den räknas in i arbetstiden.

Kuva: Pixhill.

KoHo ry, som väckt talan, yrkade att det ska fastställas att den tid som tolkats som beredskap 26.12.2016–7.1 .2018 ska räknas som arbetstid bland annat på grund av att beredskap som infaller nattetid inte har kunnat räknas som vilotid med tanke på arbetarskyddet. Enligt talan upprepades också antalet aktiva arbetsskift så ofta att de anställda i själva verket var bundna till arbetet.

Kallelserna till arbetet i genomsnitt få

Under rätteg9.6.ången konstaterades det ostridigt att i genomsnitt 1,77 arbetskallelser hade skickats ut för beredskapsperioderna. Andelen arbetad tid under dessa skiften var cirka 15 procent.

Enligt arbetsdomstolen har arbetstagarnas arbetsuppgifter i genomsnitt inte upprepats med så korta intervaller under beredskapen att beredskapen kan betraktas som arbetstid under hela den tid som nämns i talan.

Arbetsdomstolen ansåg också att beredskap inte i sin helhet ska betraktas som arbetstid. Under enskilda beredskapsperioder har kallelser skickats ut oftare och det har då funnits flera timmar av aktivt arbete.  Arbetsdomstolen ansåg att den endast kan bedöma bundenheten till beredskap på det sätt som yrkas i talan.

Belastningen av beredskapen ska hanteras inom arbetarskyddet

När det gäller bestämmelserna om nattarbete och dygnsvila konstaterade arbetsdomstolen att det är vanligt att beredskap infaller under nattetid. Beredskap kan dock inte räknas som arbetstid endast på den grunden att den sammanfaller med arbetstagarens dygnsvila.

Arbetsdomstolen ansåg också att den eventuella belastningen av beredskapen bör skötas genom arbetarskyddsåtgärder. Beredskapstiden kan dock inte räknas som arbetstid på grund av belastningen.

Mer på webben