Publikation

Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivare

KT:s handbok om lokala avtal utkom i ny reviderad upplaga i april 2017. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service samt trygga arbetstillfällen.

I handboken beskrivs metoderna att ingå lokala avtal med stöd av kommunsektorns avtalsbestämmelser och lagstiftningen. I boken ges också anvisningar om vad man bör beakta när lokala avtal ingås.  

Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Enligt det kommunala huvudavtalet kan ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal ingås om det finns en grundad anledning som baserar sig på lokala särförhållanden.

Några begränsningar för lokala avtal

Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från det riksomfattande kollektivavtalet.

Den enda begränsningen är att man genom det lokala avtalet

  • inte kan avtala om en lägre grundlön än den ska betalas enligt AKTA
  • inte kan avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd och sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner.

Bestämmelser om lokala avtal finns också i de övriga kommunala kollektivavtalen.

Genom lokala avtal kan man trygga arbetstillfällen

En nyhet i de gemensamma anvisningarna är möjligheten att avtala om en anpassning av anställningsvillkoren när arbetsgivaren har en svår ekonomisk situation.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna anser det vara viktigt att i en sådan situation främja lösningar som bygger på lokala avtal. Målet med det lokala avtalet är då att trygga arbetstillfällen. Det lönar sig alltid att i samband med ett samarbetsförfarande även behandla möjligheten till ett lokalt avtal om anpassning av anställningsvillkoren som alternativ till att reducera arbetskraften.

Enligt de gemensamma anvisningarna behöver ett lokalt avtal inget godkännande av löntagarorganisationens centrala beslutsorgan, utan de lokala parterna avgör själva om avtalet behövs eller inte.

KT och huvudavtalsorganisationernas experter på central nivå stöder lokala avtal genom gemensam utbildning och gemensamma anvisningar. .

Den föregående upplagan av handboken Lokala avtal inom kommunsektorn utkom år 2009. I den uppdaterade handboken ingår nu också KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma anvisningar från 2016 om lokala avtal och deras möjligheter. Anvisningarna har publicerats i KT:s cirkulär 7 /2016.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
36 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-488-8
Utgiven:
8/2017
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
4. reviderade upplagan