Suomeksi
Rekommendation
Arbetshälsa

Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen

​Motverka missbruksproblem!

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har reviderat sin rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen

Missbruk av alkohol och andra berusningsmedel är ett stort problem på arbetsplatserna. Missbruket leder till hälsoproblem, frånvaro, sämre effektivitet och arbetskvalitet, problem mellan kolleger, brister i arbetarskyddet och arbetsolycksfall samt permanent förlorad hälsa och arbetsförmåga. Enligt Arbetshälsoinstitutets enkätundersökning Arbete och hälsa i Finland 2012 är 39 % av männen i arbetsför ålder och 14 % av kvinnorna i arbetsför ålder riskkonsumenter, dvs. konsumenter med risk för alkoholproblem.

Kostnaderna för missbruksproblem är betydande såväl för arbetsplatserna som för samhället, mänskliga förluster inte att förglömma. Statistikföringen av kostnaderna för missbruksproblem är bristfällig men bedömningen är att de direkta kostnader som hänför sig enbart till alkoholproblem är cirka 1,4 miljarder euro per år och de indirekta kostnaderna som inkluderar produktionsförlust och värdet av förlorade levnadsår är cirka 4–6 miljarder euro per år.

För att effektivisera förebyggandet och hanteringen av missbruksproblemen på arbetsplatserna har arbetsmarknadens centralorganisationer reviderat sin rekommendation från år 2006. Den reviderade rekommendationen betonar förebyggande, identifiering av missbruksproblem, tidigt ingripande, skapande av klara verksamhetsmodeller och ett nära samarbete med företagshälsovården när det gäller att genomföra och följa upp hanteringen av missbruksproblem. Rekommendationen kan användas som stöd för utarbetandet och uppdateringen av antidrogprogram på de enskilda arbetsplatserna.

För att kunna förebygga och hantera missbruksproblem måste de anställda i sina dagliga handlingar stödja en drogfri arbetskultur och ingripa mot ett eventuellt dolt accepterande, hemlighållande eller förringande av missbruk. Man måste våga föra fram misstankar om missbruksproblem och man bör kraftfullt ingripa i ett konstaterat missbruksproblem, vid behov genom vårdhänvisning. Både arbetsgivarna och cheferna är viktiga aktörer när det gäller missbruk, men utan de anställdas klara stöd är det svårt att nå goda resultat. Företagshälsovårdens insats är betydande såväl när det gäller att identifiera missbruksproblem i ett tidigt stadium och sköta dem som när det gäller att följa upp vårdresultaten och de uppnådda resultatens varaktighet.

Akava
Finlands Näringsliv EK
Kyrkans arbetsmarknadsverk, KyA
KT Kommunarbetsgivarna
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
Statens arbetsmarknadsverk SAMV