Suomeksi

Arbetarskyddets samarbetsgrupp TYRY följer upp hur avtalet efterlevs

Arbetarskyddets samarbetsgrupp TYRY har i uppgift att i enlighet med 11 § i avtalet om arbetarskyddssamarbete följa efterlevnaden av avtalet om arbetarskyddssamarbete och avtalet om en arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning. På begäran ger gruppen också utlåtanden om tolkningsfrågor som uppstått vid tillämpningen av avtalet.

Vid behov kan arbetarskyddets samarbetsgrupp delta i behandlingen av en lokal tolkningsfråga vid ett lokalt möte, det vill säga vid ett samarbetsmöte.

En begäran om utlåtande kan riktas till arbetarskyddets samarbetsgrupp av

  • organen för arbetarskyddssamarbete samt i dessa organ verkande
  • beslutsorgan i kommunerna och samkommunerna
  • huvudförtroendemän och
  • registrerade lokala föreningar inom fackorganisationerna

efter det att ärendet i fråga först har behandlats lokalt.

KT
 
Anna Kukka, ordförande
Marjaana Walldén
sekreterare
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Sari Melkko
Tomas Wass
Offentliga sektorns union
 
Merja Hyvärinen
Marko Heikkinen
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf Eija Kemppainen
Kaija Ojanperä

Exempelverktyg för en arbetarskyddsfullmäktigs utredning om tidsanvändningen

Enligt avtalet om tidsanvändning och kompensation av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige ska arbetarskyddsfullmäktigen årligen ge arbetarskyddskommissionen eller motsvarande representativa samarbetsorgan en utredning över hur den resurserade tiden har fördelats på olika uppgiftshelheter. Utredningen utnyttjas i utvärderingen, planeringen och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsfullmäktigens utredning om tidsanvändningen är en del av en större utvärdering av hur väl målen för arbetarskyddssamarbetet uppnåtts och av verksamhetens effekter. Informationen gör det också lättare att bedöma om arbetarskyddsaktörernas resurser räcker till.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har tillsammans utarbetat ett exempelverktyg som stöd för arbetarskyddsfullmäktigens utredning om tidsanvändningen.  Verktyget är på finska.
Innan verktyget tas i bruk bör man i samarbete modifiera det så att innehållet motsvarar de lokala behoven och så att verktyget på bästa möjliga sätt stöder uppföljningen av målen för arbetarskyddsverksamheten och utvecklingen av verksamheten.

Excel-tabellen modifieras genom att man ändrar rubriker och underrubriker. Exempelverktyget kan också användas som hjälpmedel när man utarbetar ett helt eget uppföljningsverktyg.

Utredningen kan vid behov kompletteras med sifferuppgifter om till exempel besök på arbetsplatsen, arbetarskyddsinspektioner eller processer gällande arbetsförmåga. Det är viktigt att också fästa vikt vid att man inte inkluderar sådan information i utredningen som möjliggör att en enskild arbetstagare eller arbetsenhet kan identifieras. Hur och med vilken noggrannhet man rapporterar om tidsanvändningen beror på de lokala förhållandena. Utredningen ska ändå vara så noggrann att den tjänar sitt syfte och är lätt att göra. Också arbetarskyddscheferna kan vid behov använda mallen för rapportering, planering och utvärdering av sin egen verksamhet.

Tidsanvändning och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktigs ersättare

Arbetarskyddets samarbetsgrupp (TYRY) har den 3 februari 2015 gjort upp en promemoria om tidsanvändning och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktigs ersättare då denne vikarierar den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen.

Utlåtande av Samarbetsgruppen för arbetarskydd om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet på grund av strukturreformen

Arbetarskyddets samarbetsgrupp (TYRY) har 29.3.2021 gett ett utlåtande om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet. Arbetsgruppen anser det obefogat att förlänga mandattiden på grund av strukturreformen.

Anna Kukka

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT