Suomeksi
Pressmeddelande
Social- och hälsovårdsministeriet, Akava, Finlands näringsliv, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC rf, STTK och Statens arbetsmarknadsverk:

Det program för lika lön som regeringen utarbetat i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer har nu publicerats

Regeringen och organisationerna har kommit överens om gemensamma åtgärder för lika lön för åren 2024-2027. Målet för likalönsprogrammet är att ytterligare minska löneskillnaden mellan könen. På löneskillnaden inverkar också andra åtgärder än de som ingår i programmet.

De olika åtgärder som vidtas gäller bland annat lönemedvetenhet, arbetsplatsernas jämställdhetsplanering, sammanjämkning av arbete och familjeliv och avvecklande av könsbaserad arbetsindelning. I likalönsprogrammet har man beaktat förändringarna i avtals- och förhandlingsverksamheten på arbetsmarknaden och behandlat de diskussioner som förts mellan privata sektorns fackorganisationer om deltagandet i likalönsprogram i framtiden.

Målet för programmet är att löneskillnaden mellan könen under åren 2024–2027 ska minska till mindre än 15 procent.

De som deltar i programmet förbinder sig till exempel till att göra lönekartläggningar på arbetsplatsen, ge anvisningar om jämställdhetsplanering, bekämpa könsbaserade stereotypier på olika utbildningsnivåer och främja en jämnare fördelning av familjeledigheterna. För att åtgärderna ska kunna riktas rätt är det viktigt att fortsätta samla in information om löneskillnader och segregation i arbetslivet.

Under lönejämställdhetsperioden genomför man under social- och hälsovårdsministeriets ledning också en utredning om de faktorer som inverkar på mäns och kvinnors medellöner.

Enligt ministern med ansvar för jämställdhetsfrågor Sanni Grahn-Laasonen är lönejämställdheten en av de viktigaste frågorna när det gäller jämställdheten i arbetslivet.  

– Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat för långsamt i Finland, och kvinnors lön utgör fortfarande 84,6 procent av mäns lön. Det krävs många olika metoder också i fortsättningen för att uppnå lönejämställdhet. Genom programmet för lika lön kan man samla förhandlingsparterna kring samma bord och erbjuda en gemensam vision för arbetet. I det nya programmet har man också fått med fackorganisationer i diskussionen. Deras deltagande är viktigt med tanke på de framtida åtgärderna. Vid sidan av programmet har regeringen också för avsikt att ingripa i den diskriminering som gäller graviditet och familjeledighet och som indirekt påverkar löneutvecklingen och ställningen på arbetsmarknaden för kvinnor.  

Enligt löntagarnas centralorganisationer är det bra att likalönsprogrammet fortsätter eftersom löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande är ett stort problem i Finland. Löntagarnas centralorganisationer anser att det är viktigt att höja ambitionerna för programmet och dess effekt för att effektivare kunna minska löneskillnaderna. Att så många fackorganisationer som möjligt deltar aktivt är centralt för utvecklandet av programmet och främjandet av lönejämställdheten, och löntagarna hoppas att man genom diskussionerna på facknivå ska hitta lösningar för att kunna delta i programåtgärderna både under den kommande programperioden och i framtiden.  

Arbetsgivarnas centralorganisationer konstaterar att likalönsprogrammet ger betydligt bättre förutsättningar att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. 

– Den kampanj i likalönsprogrammet som gäller en jämlikare användning av familjeledigheterna är en mycket bra metod att på trepartsbasis jämna ut kvinnors och mäns medelinkomster på arbetsmarknaden. Genom programåtgärderna får vi också värdefull information bland annat om vad man gjort i andra länder för att minska könssegregationen på arbetsmarknaden, säger direktören för Finlands näringsliv Ilkka Oksala.  

Samtidigt vidtas det många andra åtgärder som främjar lönejämställdheten  

Vid sidan av likalönsprogrammet pågår det också andra åtgärder som hänför sig till lönejämställdheten och som följs upp inom programmet.  

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av Europeiska unionens direktivet om lönetransparens. Direktivets mål är till exempel att reglera lönesystemen och öka kunskapen om löner. Direktivet ska genomföras nationellt före sommaren 2026.  

Arbetsgruppen för jämställdhet i arbetslivet och familjeledigheter ska verkställa de föresatser i regeringsprogrammet som gäller jämställdhet i arbetslivet.  

Även arbetsmarknadens centralorganisationer har sina egna åtgärder för att främja lönejämställdhet. 

Programmet för lika lön

I likalönsprogrammet sammanför regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer sina gemensamma åtgärder för att främja lönejämställdheten och minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. Parter i programmet är arbetsmarknadens centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Likalönsprogrammet har funnits sedan år 2006.

Mer information

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen, tfn 0295 163 109, fornamn.efternamn@gov.fi

Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 094, raimo.antila(at)gov.fi

Johanna Lätti, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63348, johanna.latti@gov.fi

Mika Happonen, konsultativ tjänsteman, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 02955 30272, mika.happonen@gov.fi

Ville Kirvesniemi, jurist, STTK, tfn 040 681 8312, ville.kirvesniemi(at)sttk.fi

Katja Leppänen, sakkunnig, Finlands näringsliv, tfn 040 510 8324, katja.leppanen(at)ek.fi

Anne Mironen, sakkunnig, arbetsmiljö och jämlikhetsfrågor, FFC, tfn 040 7186421, anne.mironen(at)sak.fi

Heikki Saaristo, ledande arbetsmarknadsombudsman, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 050 456 7640, heikki.saaristo(at)kt.fi

Lotta Savinko, jämställdhets- och arbetsmiljöchef, Akava, tfn 040 5044356, lotta.savinko(at)akava.fi

Timo von Boehm, jurist, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 080 8268, timo.boehm(at)evl.fi

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT