Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår en revidering av pensionssystemet och en förlängning av arbetskarriärerna

Arbetsmarknadens centralorganisationer har gett statsmakten förslag om bland annat en modernisering av familjepensionerna i pensionssystemet, en justering av rätten till tilläggsdagar för utkomstskyddet för arbetslösa och vissa revideringar av arbetslivslagstiftningen.

Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä

Organisationernas förslag baserar sig på det avtal om fortsatta förhandlingar som slöts i samband med pensionsreformen 2017.

Betalningstiden för barnpension förlängs med två år så att pensionen betalas tills personen fyller 20 år. Efterlevandepensionen görs tidsbestämd och hädanefter får också efterlevande sambor pensionen under vissa förutsättningar.

Den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar för utkomstskyddet för arbetslösa höjs med ett år för dem som är födda 1961 eller senare. Eftersom den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt beräkningarna stiger till över 65 år, höjs följaktligen den övre åldersgränsen för att få arbetslöshetsdagpenning och sjukdagpenning.

Arbetsgivares skyldighet att meddela arbets- och näringsbyrån om personalminskningar och skyldigheten att informera om en sysselsättningsplan återinförs. Resande utanför arbetstiden inkluderas som en del av utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet. Skyldigheten att minska belastning i arbetet preciseras. Därtill inleder organisationerna en tvåpartsberedning om hur belastningsfaktorer i arbetet kan undvikas och minskas i syfte att förlänga tiden i arbetslivet.

Genom de föreslagna åtgärderna stöds målen för pensionsreformen. Åtgärderna främjar också regeringens mål att förbättra sysselsättningen genom en ökning av antalet sysselsatta med omkring 60 000 personer.

Organisationerna föreslår att de förslag till lagändringar som behövs bereds så fort som möjligt på trepartsbasis. 

Bilagor (på finska)

Avtal om ärenden gällande de fortsatta förhandlingarna i anknytning till pensionsreformen 2017
Redogörelse för effekterna av de i pensionsreformen överenskomna ändringarna i rätten till tilläggsdagar och i aktiveringen

 

Närmare upplysningar:     

Ilkka Oksala, direktör, EK, tfn 050 301 8590 
Jouko Hämäläinen, arbetsmarknadsjurist, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 040 707 8677
Sinikka Näätsaari, chef för pensionspolitik och arbetslivsärenden, FFC, tfn 040 731 2384
Katri Ojala, ledande expert, Akava, tfn 050 593 8205
Katarina Murto, direktör, FTFC, tfn 050 568 9188