Suomeksi

KT:n tunnus fi/sve, rgb, jpg, 438,3 kt

KT:n tunnus (fi/sve, rgb, jpg, 438,3kt)