Suomeksi

Hur påverkas antalet anställda av vårdreformen?

I oktober 2020 arbetade 216 000 anställda i uppgifter som genom vårdreformen kommer att överföras till välfärdsområdena eller som har anknytning till särlösningen för Nyland. Av de kommunalt anställda arbetade cirka 209 400 i uppgifter som kommunerna också i framtiden kommer att ansvara för.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Största delen av den personal som överförs arbetar inom social- och hälsovården eller brand- och räddningsväsendet.

Från kommunernas undervisningsväsende överförs kuratorerna och psykologerna inom elevvården.

Personalen inom miljö- och hälsoskydd kommer inte att överföras åtminstone i det här skedet av reformen.

Felmarginal i personaluppskattningarna

Uppskattningarna av den personal som överförs baserar sig på Statistikcentralens Löner inom kommunsektorn. Antalet anställda som överförs har uppskattats med hjälp av uppgifter om sektor, yrkesbeteckning och arbetsgivare.

Uppskattningarna av den personal som överförs är inexakta med dessa avgränsningar, eftersom kommunerna har organiserat personalen på många olika sätt. Särskilt statistikföringen av sektorerna kan vara brokig.

En anställd inom stödfunktioner övergår till ett välfärdsområde, om minst hälften av personens arbete anknyter till uppgiftsområden som överförs. Det statistiska materialet innehåller dock inte information om de anställdas arbetsuppgifter. Det finns därför en statistisk felmarginal framför allt i uppskattningen av antalet anställda inom stödtjänsterna och förvaltningen.

Personalen överförs enligt principen om överlåtelse av rörelse

De anställda övergår som så kallade gamla arbetstagare enligt principen om överlåtelse av rörelse och de bevarar de rättigheter och skyldigheter som de har i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet vid tidpunkten för överföringen.

De arrangemang som reformen kräver bereds år 2021 och 2022 i samarbete med representanter för välfärdsområdena, kommunerna och kommunernas personal.

Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare ska utvidgas till att även gälla välfärdsområdena. Även tillämpningsområdet för den övriga kommunala lagstiftningen om anställningsförhållanden utvidgas till att gälla personalen inom välfärdsområdena, och personalens ställning ändras inte till denna del.

Tabell 1. Personal som överförs till välfärdsområdena/stannar kvar i kommunerna

 

Personal som överförs

Personal som stannar kvar

Antal anställda

215 997

209 363

Heltid

181 968 (84,2 %)

183 450 (87,6 %)

Deltid

33 181 (15,4 %)

25 542 (12,2 %)

Bisyssla

848 (0,4 %)

371 (0,2 %)

Andel kvinnor

84 %

76 %

Fast anställda

77 %

77 %

Genomsnittlig ålder

44,8

46,5

Källa: Lönestatistik för kommunsektorn 2020, Statistikcentralen.

Tabell 2. Personal som överförs från kommunsektorn till välfärdsområdena, enligt uppgiftsområde.

Välfärdsområde

Social- och hälsovård

Brand- och räddnnings-tväsendet

Anställda som får lön, sammanlagt

%-del

Tjänste-lediga

Alla
samman-lagt

Södra-Karelen

4 718

144

4 862

2,3

325

5 187

Södra-Österbotten

8 389

136

8 525

3,9

399

8 924

Södra-Savolax

6 962

239

7 201

3,3

305

7 506

Kajanaland

3 594

74

3 668

1,7

242

3 910

Egentliga Tavastland

6 025

265

6 290

2,9

172

6 462

Mellersta Österbotten

3 505

56

3 561

1,6

218

3 779

Mellersta Finland

 9 957

433

10 390

4,8

600

10 990

Kymmenedalen

6 021

188

6 209

2,9

399

6 608

Lappland

7 221

148

7 369

3,4

517

7 886

Birkaland

17 690

647

18 337

8,5

1 142

19 479

Österbotten

7 664

320

7 984

3,7

496

8 480

Norra Karelen

6 780

353

7 133

3,3

94

7 227

Norra Österbotten

16 539

790

17 329

8,0

1 021

18 350

Norra Savolax

11 389

338

11 727

5,4

532

12 259

Päijänne-Tavastland

6 895

255

7 150

3,3

435

7 585

Satakunta

9 015

204

9 219

4,3

582

9 801

Egentliga Finland

20 681

385

21 066

9,8

1 103

22 169

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

25 087

0

25 087

11,6

1 436

26 523

Helsinfors

13 515

677

14 192

6,6

1 099

15 291

Östra Nyland

2 132

118

2 250

1,0

106

2 356

Mellersta Nyland

3 923

1

3 924

1,8

62

3 986

Västra Nyland

7 445

570

8 015

3,7

490

8 505

Vanda och Kervo

4 029

480

4 509

2,1

329

4 838

Sammanlagt

209 176

6 821

215 997

100

12 104

228 101

Källa: Lönestatistik för kommunsektorn 2020, Statistikcentralen.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

E-post:
muutostuki@kt.fi