Suomeksi
Cirkulär
8/2023
Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Jämförelsebranschernas inverkan på det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom VÄLKA 1.6.2023

I detta cirkulär redogörs för effekterna av den så kallade stupstocken, dvs. hur kollek-tivavtalen i vissa branscher påverkar arbets- och tjänstekollektivavtalet för välfärdssektorn (allmän förhöjning, lokal pott, engångsarvode) samt de potter som i juni 2023 fördelas inom utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn och arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet och lönesättningen och samordning av lönerna inom VÄLKA.

Anvisningarna för 2024 ges senare.

I KT:s cirkulär 16/2023 (publiceras senare) redogörs för det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA 2023–2025) inklusive bilaga 7 med bestämmelser för tekniska sektorn inom VÄLKA.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och SOTE rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

1 Hur den så kallade stupstocken påverkar det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)

KT och alla huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultaten 7.3.2023.

KT, JAU rf, FOSU rf och SOTE rf har nått ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. Underteckningsprotokollen gör det möjligt att justera avtalshöjningarna 1.2.2023 oberoende av tidpunkten eftersom avtalsparterna har haft för avsikt att beakta kostnadseffekten av kollektivavtalen inom vissa branscher i samband med avtalshöjningarna 2023–2024.

Kollektivavtalen är Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare, kollektivavtalet för den kemiska basindustrin och kollektivavtalet för lastbilsbranschen.

1.1 Procenttalen för de allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna enligt VÄLKA ändras

Till de allmänna förhöjningar som avtalats i underteckningsprotokollet 1.6.2023 och 1.6.2024 läggs 0,70 procent år 2023 och 0,77 procent år 2024. Till de allmänna justeringspotter som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,30 procent år 2023 och 0,33 procent år 2024.

1.2 Engångsarvode enligt VÄLKA i juni 2023

Till de anställda som omfattas av VÄLKA betalas dessutom ett engångsarvode på 467 euro. Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden. Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023.

Exempel 1a: Anställningen varar hela granskningsperioden men inte i juni

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1b: Anställningen varar hela granskningsperioden (i två delar) men inte i juni

Anställningen varar i två oavbrutna perioder 2.5–8.5.2023 och 9.5–31.5.2023 och gäl-ler således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1c: Anställningen varar hela granskningsperioden, arbetstidsprocenten är 50 %

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 50 % under hela granskningsperioden. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. I juni 2023 betalas därmed 233,50 euro (50% av 467 euro).

Exempel 2a: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 100 % => 50 %)

Anställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 100 % ändras 8.5.2023 under granskningsperioden till 50 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 50 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 233,50 euro (50 % av 467 euro).

Exempel 2b: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 50 % => 100 %)

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 50 % ändras under granskningsperioden till 100 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 100 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 467 euro.

Exempel 3a: Ledighet utan lön (gäller under hela granskningsperioden)

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställda är ledig utan lön hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Trots ledigheten utan lön betalas engångsarvodet på 467 euro i juni 2023.

Exempel 3b: Sjukfrånvaro, 2/3-lön (VÄLKA kap. V § 2 mom. 1 punkt 2)

Anställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. Den anställda har sjukfrånvaro 31.5.2023 och under sjukfrånvaron betalas 2/3 av den ordinarie lönen. Trots sjukfrånvaron (2/3) betalas engångsarvodet enligt arbetstidsprocenten (100 %). I juni 2023 betalas därmed 467 euro.

Exempel 4: Anställningen upphör

Anställningen varar 1.5.2023–20.5.2023 och gäller således inte hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Inget engångsarvode betalas.

2 Lokala justeringspotter 1.6.2023

2.1 Den lokala justeringspotten enligt VÄLKA

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till VÄLKA.

Lokal justeringspott 1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den lokala justeringspotten

2.1.1 VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 2 mom. 2

§ 4

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 2 mom. 4

§ 4

0,3 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,7 procent

2.1.2 VÄLKA endast bilagan för tekniska sektorn    

 

 

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 2 mom. 2

§ 4

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 2 mom. 4

§ 4

0,3 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,7 procent

Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,7 (0,4 + 0,3) procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn utan bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). Den lokala justeringspotten i bilaga 7 (tekniska sektorn) är 0,7 (0,4 + 0,3) procent av lönesumman i bilaga 7 (tekniska sektorn) i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.1 A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.1 B (0,3 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.2 A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.2 B (0,3 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.
De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. Från denna lönesumma har dock exkluderats lönesumman för bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). De lokala justeringspotterna enligt bilaga 7 beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilaga 7.

I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas.

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Vid tillämpning av bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn) gäller följande:
Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt. Potten används i första hand för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Till god praxis hör att man då går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023) vid den första förhandlingen. Detsamma gäller vid tillämpning av bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotten

Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge representanterna för huvudavtalsorganisationerna och avtalsorganisationerna inom bilagan för den tekniska sektorn en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats. I utredningen ska det i bägge fallen göras åtskillnad mellan den lokala justeringspotten enligt punkt A (0,4 %) och den lokala justeringspotten enligt punkt B (0,3 %).

2.2 Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (1,2 %)

Utvecklingsprogrammet har behandlats i KT:s cirkulär 15/2022.

Parterna i VÄLKA har kommit överens om att potten enligt utvecklingsprogrammet år 2023 är en lokal justeringspott.

Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är att utveckla lönesättningen och lönesystemen.

Målet för utvecklingsprogrammet är att inom kommun- och välfärdssektorn förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen. Det är meningen att lönesystemen ska ändras så att det kunnande och det ansvar som behövs i arbetet samt belöningen av enskilda anställda för goda arbetsprestationer kan beaktas bättre än för närvarande.

Beloppet av den justeringspott som fördelas enligt utvecklingsprogrammet i juni 2023 är 1,2 procent av lönesumman för VÄLKA. Den lokala justeringspotten kan användas bland annat för att främja tillgången på arbetskraft. Potten kan riktas till de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tilläggen.

Vad gäller användningen av justeringspotten tillämpas samma förfaranden som i allmänhet vid förhandlingarna om justeringspotter. I fråga om de lokala justeringspotter som omfattas av utvecklingsprogrammet ska arbetsgivaren förhandla med representanter för huvudavtalsorganisationerna i fråga för att i mån av möjlighet nå samförstånd. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten enligt de preciseringar och begränsningar som anges i utvecklingsprogrammet.

Ovan nämnda förhandlingsklausuler om de lokala justeringspotterna för VÄLKA gäller också vid förhandlingarna om den lokala justeringspotten enligt utvecklingsprogrammet.

2.3 Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet, lönesättningen och samordning av lönerna inom VÄLKA (1,0 %)

I ett arbets- och tjänstekollektivavtal har det avtalats om att utveckla lönesystemet och lönesättningen i det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) samt att samordna lönerna inom välfärdssektorn.

Närmare information om detta avtal finns i KT:s cirkulär 16/2023.

Den lokala potten för samordningen av lönerna, utvecklingen av lönesättningen och införandet av lönesystemet är 1,0 % av lönesumman inom VÄLKA. Potten riktas 1.6.2023 i varje lönepunkt lokalt till andra än de högsta uppgiftsrelaterade lönerna i nivågrupperna. För bilaga 7 riktas potten 1.6.2023 lokalt till andra än de högsta uppgiftsrelaterade lönerna i nivågrupperna.

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av potten. Till god praxis hör att man går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023) vid den första förhandlingen. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren hur potterna ska användas.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.
Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur potten fördelats.

3 Allmän förhöjning 1.6.2023

Den allmänna förhöjningen 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till VÄLKA:

 

Allmän förhöjning 1.6.2023 


Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

3.1 VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 2 mom. 1

 

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 2 mom. 4

 

0,7 procent

 

 

 

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,2 procent *)

 

 

 

3.2 VÄLKA endast bilagan för tekniska sektorn

 

 

Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 2 mom. 1

 

1,5 procent

Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 2 mom. 4

 

0,7 procent

 

 

 

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,2 procent **)

*) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.1 B ovan (0,3 %) (VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn), fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,35 (2,2 + 0,15) procent.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom de allmänna förhöjningar som anges i tabellen. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs med lika många procent.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 746,00 euro från 1.6.2023.  

De höjda grundlönerna 1.3.2023 och 1.6.2023 i lönebilagorna 1–3 finns i cirkulärbilaga 1.

Bilaga 7 tekniska sektorn:

**) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1.2 B ovan (0,3 %) (VÄLKA endast bilagan om tekniska sektorn), fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,35 (2,2 + 0,15) procent.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner i § 5 i bilaga 7 höjs 1.6.2023 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,2 procent. Det individuella tillägget enligt § 7 och separattillägget enligt § 9 i bilaga 7 höjs med 2,2 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Minimilönen enligt § 6 i bilaga 7 är 1 746,00 euro från 1.6.2023.
 
De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna (§ 4) från 1.3.2023 och 1.6.2023 framgår av cirkulärbilaga 2.

 4 Ordningsföljden för beräkningen av lönehöjningarna

Eftersom den allmänna förhöjningen, den lokala justeringspotten, potten för utvecklingsprogrammet och den lokala justeringspotten för utveckling av lönesystemet och lönesättningen och för samordning av lönerna inom VÄLKA träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2023, ska alla förhöjningar beräknas separat på lönerna. Beräkningen görs på en lönesumma som inte inkluderar höjningar som görs samtidigt.  Se KT:s cirkulär 2/2023.

I exempeltabellen nedan redogörs för i vilken ordning de förhöjningar som träder i kraft vid samma tidpunkt ska läggas till de uppgiftsrelaterade lönerna.

Exempeltabell: Hur den allmänna förhöjningen (2,2 %), justeringspotten (0,7 %), potten för utvecklingsprogrammet (1,2 %) samt potten för utveckling av lönesystemet och lönesättningen och för samordning av lönerna inom VÄLKA (1,0 %) höjer den uppgiftsrelaterade lönen.

Uppgiftsrelaterad lön före höjningarna 2 550 €/mån.

Allmän förhöjning enligt punkt 3

Justeringspott enligt punkt 2.1 

Pott för utvecklingsprogrammet enligt punkt 2.2

Justeringspott enligt punkt 2.3

Rätt

Fel

Observera!

 

 

 

 

   

Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med en annan förhöjning, för då överskrids kostnadseffekten. Se KT:s cirkulär 2/2023.

2,20 %

 

 

 

2,2 % av 2 550 € = 56,10 €

2,2 % av 2 550 €

 

 

 

 

 

 = 2 606,10 €

 

 0,7 % *)
(0,4 +0,3)

 

 

0,7 % av 2 550 € = 17,85 € 

2 606,10 + 0,7 %

 

 

 

 

 

 = 2 624,34 €

 

 

1,20 %

 

1,2 % av 2 550 € = 30,60 €

 2 624,34 + 1,2 %

 

 

 

 

 

 = 2 655,83 €

 

 

 

1,00 %

1,0 % av 2 550 € = 25,50 €

 2 655,83 + 1,0 % =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 € + 56,10 € + 17,85 € +30,60 € + 25,50 €
2 680,05 €

 = 2 682,39 €

 

 

 

 

 

 

*) Om det råder enhällighet om justeringspotten på 0,3 %. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

5 Betalning av justerade löner

Följande principer ska iakttas för de lokala justeringspotter och allmänna förhöjningar som beskrivs ovan.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda or-dinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas

Bilaga 1 De höjda grundlönerna 1.3.2023 och 1.6.2023 i lönebilagorna 1–3

Bilaga 2 De uppgiftsrelaterade minimilönerna för lönegrupperna i bilagan för tekniska sektorn 1.3.2023 och 1.6.2023

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT