Suomeksi
Cirkulär
4/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om anställningsvillkoren för en konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har 6.4.2021 godkänt ett bemyndigande för kommunerna att ingå ett lokalt kollektivavtal om anställningsvillkoren för en konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola. 

Med stöd av bemyndigandet kan kommunen i enlighet med bifogade förhandlingspromemoria avtala om anställningsvillkor som avviker från UKTA. Det lokala avtalet kan gälla högst så länge specialunderstöd betalas ut, dvs. till 31.12.2022.

Det är frivilligt att ingå ett lokalt avtal och det kräver godkännande av både kommunens behöriga myndighet och FOSU:s förtroendeman. Godkännandet sker genom underteckning av ett lokalt avtal som ingåtts i överensstämmelse med förhandlingspromemorian i detta cirkulär. Det undertecknade avtalet behöver inte skickas till KT Kommunarbetsgivarna. 


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Hannu Freund

 

Förhandlingspromemoria om anställningsvillkoren för en konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola

KT och FOSU/OAJ avtalar om att man såsom löne- och arbetstidsbestämmelser för en konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola i tillämpliga delar kan tillämpa anställningsvillkoren för en speciallärare med årsarbetstid i gymnasiet (UKTA Del B Gemensamma bestämmelser § 6 b och § 13 b). Med undantag från § 13 b mom. 2 kan 30–50 timmar av den arbetstid som regleras av arbetsgivaren förläggas till skolans sommaravbrott.

Med konsultativ speciallärare vid en sjukhusskola avses en lärare som anställts med specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet (Statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen under åren 2021–2022).

Tillämpningen av anställningsvillkoren i UKTA baserar sig på ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås enligt ett sådant bemyndigande som avses i 3 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (UKTA Del A § 2 mom. 2). Bemyndigandet ger rätt till att ingå ett tidsbegränsat lokalt avtal enligt denna promemoria för den tid projektet gäller (högst till 31.12.2022).

Helsingfors, den 31 mars 2021

KT Kommunarbetsgivarna

FOSU/OAJ

 

 

 

Hannu Freund

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT