Suomeksi
Cirkulär
2/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

C-lönetabellerna i UKTA samt tilläggsarvodena och lönerna i euro fr.o.m. 1.3.2002

Bifogat följer för kännedom och verkställighet C-lönetabellerna som träder i kraft 1.3.2002, tabellen för övertimarvoden och tilläggsarvodena och lönerna i euro.

Tröskeln för indexvillkoret i det inkomstpolitiska avtalet har inte överskridits. Från och med 1.2.2002 ingår det i C-tabellen, tabellen för övertimarvoden och lönerna i euro en allmän förhöjning som räknas på de summor i euro som är i kraft för tillfället (förhöjningen är 30 euro, minst 1,9 procent).

I de C-tabeller som träder i kraft 1.3.2002 tillämpas den praxis där 0 tjänstetillägg i euro räknas direkt enligt tabellen för övertimarvoden med hjälp av koefficienter (förr 1,06 och 1,09). De nya koefficienterna är 1,12206 i dyrortsklass I och 1,09118 i dyrortsklass II. Samtidigt har man frångått avrundningsregeln enligt den gamla myntlagen enligt vilken 0,5 avrundades nedåt till noll. I tabellerna som gäller fr.o.m. 1.3.2002 avrundas alltså 0,5 uppåt.

Tilläggsarvodena i euro har höjts med 1,9 procent enligt § 3 kap.1 i den allmänna delen av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2001–2002 så att de stämmer överens med de allmänna förhöjningarna i löneklass C52 (tabellen för övertimarvode).

Tabellerna för övertimarvode som träder i kraft 1.3.2002 och omfattar de allmänna förhöjningarna läggs inom kort ut på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor: www.kuntatyonantajat.fi > på svenska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Anja Vaheri

Bilagor 
1. C-lönetabellerna fr.o.m. 1.3.2002
2. Tabellen för uträkning av övertimarvoden fr.o.m. 1.3.2002
3. Vissa löner i euro fr.o.n. 1.3.2002
4. Tilläggsarvodena i euro fr.o.m. 1.3.2002