Vanliga frågor
UKTA

Är det möjligt att besätta tjänsten interimistiskt även om det finns ett uppenbart behov av att besätta den tillsvidare?

Tjänsten XX har varit ledigförklarad. Ansökningstiden för tjänsten har förlängts redan ett par gånger eftersom det inte har funnits behöriga sökande. Den sista ansökningstiden för tjänsten löpte ut på fredagen och avsikten är att ansökningstiden inte förlängs fler gånger nu. Tjänsten har sökts av bara en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Denna sökande är redan anställd i samma stad i andra uppgifter. Till sin utbildning är den sökande behörig för XX-uppgiften, men det finns många oklarheter och uppenbara fel i arbetshistorian.  Den sökande har åtminstone en gång fått anmärkning för oärlighet som tjänsteinnehavare. Den nuvarande närmaste chefen anser inte den sökande vara lämplig för XX-uppgiften.

Är det möjligt att besätta tjänsten interimistiskt även om det finns ett uppenbart behov av att besätta den tillsvidare? Då kunde tjänsten ledigförklaras i god tid nästa vårvinter, men för läsåret 2011–2012 skulle den besättas interimistiskt. På så sätt är det möjligt att följa upp denna tjänsteinnehavare och bedöma tjänsteinnehavarens lämplighet för uppgiften under hela läsåret.

Svar

Att testa hur en person klarar av lärarjobbet är ingen grund för en tidsbunden tjänst. Enligt 3 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare är regeln en tillsvidareanställning i tjänsteförhållande, och en visstidsanställning bör basera sig på grunderna i denna paragraf.  En sådan prövotid kan ifrågasättas: enligt 8 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan samma arbetsgivare bestämma att prövotid ska iakttas i ett nytt tjänsteförhållande om det i tjänsteinnehavarens uppgifter eller ställning sker en avsevärd förändring. Om arbetsgivaren anser att det föreligger en avsevärd förändring i samband med övergången till den nya tjänsten kan personen "testas" genom en prövotid. Tjänsten kan lämnas obesatt om det inte finns sökande som uppfyller behörighetsvillkoren eller om det bara finns ett fåtal sökande med behörighet. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

Det lönar sig att noggrant överväga om personen i fråga kan anställas som lärare. Bestämmelsen i 23 § i behörighetsförordningen gör det möjligt att anställa en person utan behörighet för uppgiften för visstid av bland annat särskilda skäl. Med situationer som avser särskilda skäl tänker man på fall där det till en tjänst bara finns en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren, men personen i fråga kan inte rekryteras för uppgiften. För att förbigå denna person så att en person som inte uppfyller behörighetsvillkoren anställs för uppgiften måste det naturligtvis finnas en grundad anledning och anställningsbeslutet ska alltså motiveras enligt denna bestämmelse. Detta vore ett tänkbart sätt att hantera situationen i fråga. Om en person som anställts för en tjänst inte uppfyller behörighetsvillkoren och tjänsten har besatts interimistiskt bör tjänsten ledigförklaras på nytt på våren, precis som ni föreslår, dvs. tjänsten besätts interimistiskt för högst ett läsår.