Vanliga frågor
AKTA

Om en redan påbörjad semester för en anställd inom hälso- och sjukvården avbryts, hur lång varseltid ska arbetsgivaren iaktta?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ska iaktta AKTA kap. IV § 10 och underrätta den anställde om semestertidpunkten senast en månad innan semestern börjar, men dock senast 2 veckor innan semestern eller en del av den börjar.

En arbetsgivare kan inte ensidigt flytta eller annullera en semester som redan fastställts för en arbetstagare.

En tjänsteinnehavares semester kan flyttas eller avbrytas i enlighet med AKTA kap. IV § 11 mom. 5. Då bör tjänsteinnehavaren underrättas om flyttningen senast två veckor innan semestern eller en del av den börjar.

Av särskilt vägande skäl kan semestertidpunkten flyttas eller semestern avbrytas utan att tjänsteinnehavaren meddelas två veckor på förhand. Tjänsteinnehavaren ska då ges tillfälle att bli hörd. Skäl till att semestern flyttas eller avbryts bör vara att det är nödvändigt på grund av utövande av offentlig makt eller för att lagstadgade uppgifter som gäller hälsa och säkerhet ska kunna skötas.

Med stöd av beredskapslagen utfärdades förordningen om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen. Enligt den har det varit möjligt att avvika från ovannämnda bestämmelser i AKTA.

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen 362/2020 var i kraft 14.5–15.6.2020. De föregående förordningarna var 128/2020 och 190/2020. Förordning 362/2020 tillämpades inte på räddningsväsendet, nödcentralerna och polisväsendets personal, till skillnad från de föregående förordningarna. Förordning 362/2020 upphävdes 15.6.2020 genom statsrådets förordning 444/2020. Arbetsgivaren kan inte längre i sina åtgärder efter 16.6.2020 åberopa beredskapslagen eller de förordningar som utfärdats med stöd av den.

 


 

Social- och hälsovårdsministeriet gav en uppdaterad anvisning 10.6.2020 om vilka arbetstagare inom social- och hälsovården som åtminstone omfattas av de temporära undantagen från bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen. Förteckningen är inte uttömmande. Anvisningen som gavs 10.6.2020 ersatte Social- och hälsovårdsministeriets anvisning 6.4.2020. Tillämpningen av förordningen förutsatte att åtgärderna var nödvändiga på grund av coronaepidemin. Enligt ministeriet är syftet att under coronaepidemin säkerställa en tillräcklig personalstyrka för att man ska kunna trygga fungerande social- och hälsovård.  Tillämpningen av förordningen har inte fått äventyra säkerheten i arbetet och arbetstagarnas hälsa.

En lista på personal som åtminstone omfattas av förordningens tillämpningsområde finns i bilagorna till Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar 10.6.2020 samt 6.4.2020. Enligt ministeriet är listan inte uttömmande.

Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren hörde till personal som omfattades av förordningens tillämpningsområde OCH villkoren för tillämpningen av förordningen uppfylldes, har arbetsgivaren kunnat ha en möjlighet att avbryta arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens semester under den tid då förordningen var i kraft. Då har det också varit möjligt att avvika från bestämmelserna i AKTA.

I förordningen togs det inte ställning till inom vilken tid en arbetstagare eller tjänsteinnehavare skulle återgå till arbetet efter att ha fått arbetsgivarens meddelande om att semestern avbryts. Arbetsgivaren fick avgöra detta. Den anställde eller tjänsteinnehavaren måste ges åtminstone en rimlig tid att reagera, men bedömningen av vad som var en rimlig tid har varierat från fall till fall. Det gäller ändå att komma i håg att arbetsgivaren måste kunna motivera varför förordningen överhuvudtaget har behövt tillämpas.

En förutsättning för tillämpning av förordning 362/2020 har varit att man under en pandemi inte kan trygga att det finns tillräckligt med arbetskraft genom att tillämpa semesterlagen, arbetstidslagen och 6 kap. 3 § 2 mom. i arbetsavtalslagen. Utövandet av befogenheter ska ha varit nödvändigt för att trygga arbetsgivarens verksamhet och åtgärderna ska stå i rätt proportion till det syfte som eftersträvas genom befogenhetsutövningen. Enligt förordningarna bör semester som har blivit outtagen ges arbetstagaren så snart som möjligt. Arbetsgivaren måste kunna motivera att tillämpningen av förordningen är nödvändig och står i rätt proportion till syftet och att situationen inte kan fås under kontroll med arbetsgivarens normala befogenheter (beredskapslagen 4 §).

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet påminde i sitt utlåtande 20.5.2020 om att de medel för att öka personalresurserna som undantagsbefogenheterna tillåter inte får användas till att avhjälpa bristen på personal som behövs för att åtgärda det vårdunderskott och de köer som uppstått under krisen.

KT:s ståndpunkt grundar sig på den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten då svaret gavs. Arbetsgivarna bedömer i sista hand själva hur lagarna och myndighetsanvisningarna ska tolkas från fall till fall. Arbetsgivarna ansvarar för sina beslut.