Tjänsteförordnande och arbetsavtal i början av anställningen

I början av ett tjänsteförhållande utfärdas ett tjänsteförordnande. Med en arbetstagare ingås i regel ett skriftligt arbetsavtal, även om också ett muntligt arbetsavtal är bindande. KT har utarbetat mallar för både tjänsteförordnanden och arbetsavtal.

Tjänsteförordnande utan dröjsmål

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) ska en tjänsteinnehavare utan dröjsmål och om möjligt innan tjänsteutövningen inleds ges ett protokollsutdrag över att han eller hon anställts i tjänsteförhållande eller ett annat skriftligt tjänsteförordnande.

Av tjänsteförordnandet ska åtminstone framgå

  • tjänsteinnehavarens tjänstebeteckning
  • tjänsteförhållandets längd
  • grunden för visstidsanställning
  • eventuell prövotid
  • tidpunkten då tjänsteutövningen inleds
  • huvudsakliga uppgifter eller grunden för hur de bestäms
  • lönegrunderna.

Skriftliga och detaljerade arbetsavtal

Enligt de kommunala kollektivavtalen ska arbetsavtal i regel göras upp skriftligt och så detaljerat att alla faktorer som inverkar på anställningsvillkoren framgår.
I sin arbetsavtalsmall har KT också beaktat allt som enligt 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen (55/2001) ska framgå av den skriftliga information som arbetsgivaren ska ge om inget skriftligt arbetsavtal har ingåtts.

Förtroendemannen har rätt att granska de undertecknade skriftliga arbetsavtalen för anställda som hör till den organisation som förtroendemannen företräder (AKTA kap. I § 6 mom. 2, tillämpningsanvisningen, kap. VII § 6 mom. 4 och TIM-AKA § 3 mom. 2, tillämpningsanvisningen).

Ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande

Arbetsavtalsformuläret kan användas också när arbetsgivaren i enlighet med 89 § i kommunallagen beslutar ombilda ett tjänsteförhållande där offentlig makt inte utövas till ett arbetsavtalsförhållande. Anvisningar om förfarandena finns i KT:s cirkulär 20/2003, bilaga 2.

Enligt 89 § i kommunallagen ska arbetsgivaren erbjuda tjänsteinnehavaren ett arbetsavtalsförhållande med minst samma anställningsvillkor som tidigare. Utgångspunkten är att ombildning av ett tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande i första hand sker genom avtal, det vill säga arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren ingår ett sådant arbetsavtal som avses i arbetsavtalslagen och kommer överens om anställningsvillkoren, när arbetsavtalet inleds och övriga frågor som hör till ett arbetsavtal. Då tillämpas inte 89 § (ensidigt beslut).

Om parterna inte kan komma överens om ett arbetsavtal kan arbetsgivaren genom ett ensidigt beslut ombilda tjänsteförhållandet till ett arbetsavtalsförhållande på de villkor som anges i 89 § i kommunallagen. Villkoren är att arbetsgivaren har erbjudit ett arbetsavtalsförhållande med minst samma anställningsvillkor som i tjänsteförhållandet och gett sådan skriftlig information som avses i 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen.

Om det i tjänsteförhållandet ingått beredskap och/eller söndagsarbete, antecknas i informationen enligt 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen att arbetstagarens huvudsakliga uppgifter vid behov omfattar skyldighet till fri beredskap och/eller söndagsarbete.