UKK
KVTES

Keihin terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa työskenteleviin henkilöihin voidaan soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia koronaepidemia vuoksi?

Valtioneuvoston 15.6.2020 antaman päätöksen mukaisesti Suomessa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:n mukaiset poikkeusolot. Valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltaminen on päättynyt. Työnantaja ei voi enää 16.6.2020 alkaen vedota valmiuslakiin tai valmiuslain nojalla annettuihin asetuksiin toimenpiteissään.

Asetus 128/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä oli voimassa 18.3.−13.4.2020.

Asetus 190/2020 väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä oli voimassa 14.4.−13.5.2020. Asetuksia 128/2020 ja 190/2020 voitiin soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnoissa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 7.4.2020 ohjeen siitä, keihin sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin voidaan ainakin soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia. 

Luettelo ei ole tyhjentävä.

Asetusten 128/2020 ja 190/2020 soveltaminen edellytti, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. 

Ministeriön mukaan tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta sosiaalitoimen ja terveydenhuollon toimintakyky voidaan turvata koronaepidemian aikana. Asetuksen soveltamisella ei saa vaarantaa työntekijän työturvallisuutta ja terveyttä.

Listaus asetuksen soveltamisalaan ainakin kuuluvasta henkilöstöstä löytyy sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen liitteestä. Ministeriön mukaan listaus ei ole tyhjentävä.

Uutta, 14.5.−15.6.2020 voimassa olevaa, valtioneuvoston asetusta 362/2020 sovelletaan vain sosiaalialan ja terveydenhuoltoalan työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Asetusta ei voi enää soveltaa pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskenteleviin, jonka vuoksi on täsmennetty, että asetuksessa mahdollistettuja poikkeamisia voidaan soveltaa kuitenkin ensihoidon tehtävissä työskenteleviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, kuten sairaanhoitajiin, lääkäreihin, ensihoitajiin ja lähihoitajiin.

Asetuksen 362/2020 soveltamisen edellytyksenä on, että hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntatautiepidemian aikana työvoiman riittävyyttä ei voida turvata vuosilomalakia, työaikalakia ja työsopimuslain 6 luvun 3 §:n 2 momenttia soveltamalla. Toimivaltuuksien käytön on oltava välttämätöntä työnantajan toiminnan turvaamiseksi, ja toimien on oltava oikeassa suhteessa toimivaltuuksien käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään.


Sivu on julkaistu 27.4.2020, mutta sitä on täydennetty 18.5.2020 muun muassa lisäämällä tietoa valtioneuvoston asetuksesta 362/2020.

Sivua on päivitetty 30.6.2020 lisäämällä tietoa valmiuslain ja sen nojalla annettujen asetusten soveltamisen päättymisestä.