På svenska
Julkaisu

Ohjeita työtaistelun varalle

Opas kuntatyönantajille kunnallisten toimintojen turvaamiseen työtaistelutilanteessa. Ohjeet on päivitetty tammikuussa 2020.

Kunnan ja kuntayhtymän toiminta häiriintyy kaikissa työtaistelutilanteissa. Palvelujen tuottaminen voi vaikeutua tai jopa keskeytyä kokonaan. Työtaistelu voi myös aiheuttaa vaaraa henkilöille ja omaisuudelle. Myös työtaistelun uhka on työtaistelutoimenpide, joka pakottaa työnantajan ja palvelutuotannosta vastaavan ryhtymään varautumistoimenpiteisiin.

KT Kuntatyönantajat pitävät kaikkia työtaisteluja kunnalliseen palvelutuotantoon sopimattomina ja vie niiden kaikkien laillisuuden työtuomioistuimen arvioitavaksi.

Palvelutuotanto on turvattava myös työtaisteluissa

Kunnan ja kuntayhtymän pitää myös työtaistelun uhatessa toimia normaaliin tapaan ja suorittaa sille kuuluvat tehtävät. Kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden, myös työtaisteluun mahdollisesti osallistuvien, on suoritettava kaikki virka- ja työtehtävänsä normaalisti ennen työtaistelun alkamista.

Kunnan, kuntayhtymän ja palvelutoiminta on turvattava myös työtaistelun aikana. Kunta ja kuntayhtymä voivat tarvittaessa päättää, että palvelut jä järjestämisestä esimerkiksi yhteistoiminta-alueella tai kuntien välisenä toimintana taikka keskittämällä toimintoja.

Oppaassa on otettu huomioon aiemmat kokemukset sekä työtuomioistuimen ratkaisut

Ohjeissa on otettu huomioon tähän asti käydyistä työtaisteluista saadut kokemukset ja työtuomioistuin- ja keskusneuvotteluratkaisut.

Opas jakautuu lukuihin I–VII. Lukuihin I–III ja V on koottu yleistä tietoa työtaisteluista sekä ohjeita työtaisteluihin varautumisesta, työtaistelun aikaisesta toiminnasta ja työtaistelun päättämisestä.

Palvelussuhteen ehtoja ja palkan maksamista käsitellään luvuissa IV ja VI. Erimielisyyksien selvittämisestä ja muutoksenhakumenettelystä annetaan ohjeita luvussa VII.

Opas on tarkistettu tammikuussa 2020, jolloin siihen päivitettiin viittaukset KVTES 2018–2019:n sopimusmääräyksiin ja työaikalakiin. Lisäksi muun muassa eläketurvaan ja tietosuojaan liittyvät tekstit tarkistettiin. Opas korvaa vuonna 2016 ilmestyneen samannimisen oppaan.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
58 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-675-2
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-676-9
Julkaistu:
2/2020
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
4. painos