Julkaisu

Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

KT:n opas paikallisesta sopimisesta ilmestyi päivitettynä huhtikuussa 2017. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja.

Oppaassa kerrotaan kunta-alan sopimusmääräyksiin sekä lainsäädäntöön perustuvista paikallisen sopimisen tavoista ja annetaan ohjeita siitä, mitä paikallisia sopimuksia tehtäessä on otettava huomioon.  

Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisen, mikäli siihen on paikallisesta erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy.

Paikalliselle sopimiselle muutamia rajoituksia

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella voidaan poiketa valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä.

Ainoa rajoitus on, että paikallisella sopimuksella

  • ei saa sopia KVTES:n sopimusmääräyksissä sovittua pienemmästä peruspalkasta
  •  ei saa poiketa KVTES:n säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta ja sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä.

Paikallisesta sopimisesta on myös määräyksiä muissa kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa.

Paikallisella sopimisella voidaan turvata työpaikkoja

Yhteisessä ohjeistuksessa korostetaan uutena asiana mahdollisuutta sopia palvelussuhteen ehtojen sopeuttamisesta myös työnantajan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Ohjeistuksen mukaan KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä, että paikallisten sopimiseen perustuvien ratkaisuja edistetään tällaisissa tilanteissa. Paikallisen sopimisen tavoitteena on tällöin työpaikkojen turvaaminen. Yhteistoimintamenettelyn yhteydessä on aina hyvä käsitellä myös palvelussuhteen ehtojen sopeuttamista koskeva paikallisen sopimisen mahdollisuus vaihtoehtona työvoiman käytön vähentämiselle.

Yhteisen ohjeistuksen mukaan paikallinen sopimus ei tarvitse tullakseen voimaan palkansaajajärjestön keskustason päättävien elinten hyväksyntää, vaan paikalliset osapuolet ratkaisevat itse sopimuksen teon tarpeellisuuden.

KT ja pääsopijajärjestöjen keskustason ammattilaiset tukevat paikallista sopimista yhteisellä koulutuksella ja ohjeistuksella. .

Edellinen painos Paikallisen sopimisen oppaasta ilmestyi vuonna 2009. Tässä päivitetyssä oppaassa on mukana myös KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen vuonna 2016 laatimat yhteiset ohjeet paikallisesta sopimisesta ja sen mahdollisuuksista, jotka on julkaistu KT:n yleiskirjeessä 7 /2016.

 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
36 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-486-4
Julkaistu:
3/2017
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
4. uudistettu painos