Tiedote

KT:n valtuuskunta hyväksyi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta yksimielisesti sillä ehdolla, että kaikki sopijaosapuolet ja Suomen hallitus hyväksyvät sen osaltaan. Valtuuskunta pitää kilpailukykysopimusta historiallisena suomalaisessa työmarkkinatoiminnassa.

Kilpailukykysopimus on Suomelle eduksi. Kuntatyönantajien näkökulmasta on hyvä, että nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan vuodella eteenpäin ilman sopimuskorotuksia.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on tyytyväinen, että työmarkkinakeskusjärjestöjen yli kymmenen kuukautta kestäneet neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta johtivat lopultakin tulokseen.

Sopimus on laaja kokonaisuus, joka yhdistää yksikkötyökustannusten alentamisen ja keskitetyn palkkaratkaisun. Sen lisäksi siinä on sovittu mm. paikallisen sopimisen askelmerkeistä sekä muutosturvasta ja siihen liittyvästä työterveyshuollosta.

Sopimus sisältää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Työnantajamaksujen kustannuksia siirretään palkansaajille. Työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta ja julkisen sektorin henkilöstön lomarahoja leikataan vuosina 2017–2019.

Markku Jalonen pitää hyvänä, että kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan yhdenmukaisin perustein. Tämä on tärkeää eri työmarkkinasektoreiden kilpailuneutraliteetin kannalta. Poikkeuksellista on se, että työnantajamaksut rahoitetaan julkisen sektorin laskennallisilla säästöillä.

Markku Jalonen uskoo, että sopimuksella parannetaan suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä ja sen myötä luodaan uusia työpaikkoja. Näiden toimenpiteiden vaikutuksesta julkisen sektorin tilanne paranee.

Kunta-alalla käynnistyvät lähiaikoina neuvottelut siitä, miten neuvottelutulosta sovelletaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Alakohtaiset sopimusneuvottelut on käytävä toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710
valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710