Tiedote

Työtuomioistuin vahvisti opettajien lomautusten laillisuuden

Työtuomioistuimen tuoreen tuomioon mukaan opettajat voitiin lomauttaa syyslomaviikolle sijoitettujen opinto- ja suunnittelutyöhön varattujen ns. VESO-päivien aikana. Niiden katsottiin olevan opettajien työaikaa, josta voidaan lomauttaa. Lomautusten aikana oppilaiden oikeus saada opetusta turvattiin.

​Työtuomioistuin antoi opettajien lomauttamista koskevan tuomion 19. huhtikuuta. Tuomion mukaan opettajat voitiin lomauttaa oppilaiden syyslomaviikolle sijoitettujen kolmen peräkkäisen opettajan työpäivän, ns. VESO- päivien aikana. VESO-päivien katsottiin olevan opettajien työaikaa, josta voitiin lomauttaa.

Merkittävä päätös

Päätös vahvisti KT Kuntatyönantajien tulkintaa siitä, että esimerkiksi syyslomaviikolle sijoitettuina VESO-päivinä opettajien opetustyö ei ole keskeytyneenä, ja silloin on mahdollista lomauttaa. VESO-päivinä on vakiintuneesti lomautettu myös silloin, kun kunta on joutunut pakottavista kustannusten vähentämistarpeista johtuen turvautumaan lomauttamisiin.  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan opettajat ovat velvollisia varsinaisten koulutyöpäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistumaan VESO-päiviin kolmena päivänä lukuvuodessa. Nämä päivät ovat opettajan työpäiviä, jotka sisältyvät opettajan varsinaisella palkalla tehtävään työaikaan. 

Oppilaiden oikeus saada opetusta turvattiin

Opettajien lomautusten aikana oppilaiden oikeus saada opetusta turvattiin. Kunta oli suunnitellut ja toteuttanut lomautukset niin, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta toteutui opettajien lomautuksista huolimatta. Tämän hallinto-oikeus oli todennut keväällä 2015. Lomautusten suunnittelua auttoi se, että osa opettajien lomautuksista toteutettiin VESO-päivinä eli ajankohtana, jolloin oppilaat eivät olleet koulussa.

Työtuomioistuin katsoi, että kunta pyrki valitsemaan lomautustavan, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lomautetuille opettajille. Opettajien työtehtävien ei voitu katsoa olleen pienimmillään lomautusten aikana, koska VESO-päivät ovat opettajille työpäiviä.  Työtuomioistuin katsoo, että VESO-päivät voidaan sijoittaa peräkkäin ja lomautusten kohdistamista koululaisten syyslomaviikolle sijoitettuihin VESO-päiviin ei voida pitää virkaehtosopimuksen vastaisena menettelynä.

Opettajat lomauttaneen kunnan taloudellinen tilanne vaati säästöjä henkilöstömenoissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa opettajien ammattijärjestö ei suostunut sopimaan henkilöstösäästöistä, minkä vuoksi työnantajan oli toteutettava säästöt opettajien osalta lomautuksilla. Myös muu kunnan henkilöstö osallistui säästöihin joko vapaaehtoisin järjestelyin, kuten hakemalla palkatonta vapaata, tai lomautuksin.
 
TT 19.4.2016, tuomio nro 43 ja Vaasan hallinto-oikeus 3.3.2015 (d.nro 01579/13/2207)

Lisätietoja

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies +358 9 771 2508, +358 50 414 0718

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies +358 9 771 2468, +358 50 562 7140