Tiedote

Kunta-alalle kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset

KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan Unioni ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ovat päässeet sopimukseen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Kunta-alan sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kunta-yhtymien 422 000 palkansaajaa.

​Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia.

Työaika pitenee 24 tuntia vuodessa

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain.

Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Soveltamisohjeen mukaan viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä. Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja taikka sopimalla tätä pidemmästä tasoittumisjaksosta aina yhteen vuoteen saakka. Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä myös kokonaisina päivinä.

Kunnallisten lääkärien työaikoja yhdenmukaistetaan siten, että terveyskeskuslääkärien ja terveyskeskushammaslääkärien työaika pitenee samaksi kuin sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien eli 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa.

Kunnallisten opettajien ratkaisu mahdollistaa peruskoulussa ja lukiossa yhden vuotuisen lisäopettajatyöpäivän. Muuten työajan 24 tunnin pidennys tulee opetusalalla viikoittaiseen työaikaan.

Lomarahoja leikataan 30 prosenttia

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019. 

Paikallista sopimista edistetään

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen paikallisesta sopimisesta ja nykyisistä mahdollisuuksista sopia palvelussuhteen ehdoista paikallisten olosuhteiden mukaan. Olennaisena osana yhteistä ohjeistusta on työnantajan heikkoon taloustilanteeseen liittyvä paikallinen sopiminen. On tärkeää ja henkilöstön kannalta perusteltua, että työnantajalla on mahdollisuus irtisanomisten ja lomautusten vaihtoehtona sopia paikallisesti palvelussuhteen ehtojen sopeuttamisesta vaikeassa taloustilanteessa. Myös työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus.

Kilpailukykysopimus rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä

Kilpailukykysopimuksen osana työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat helmikuussa myös työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta asteittain vuosina 2017–2020 ja palkansaajien maksuosuuden nostamisesta vastaavasti. Samoin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, jotka syntyvät työaikaan ja julkisen sektorin lomarahoihin liittyvillä toimilla sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusvastuumuutoksilla.

Siten kuntatalous ei välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä ja sopimusmuutoksilla. Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on mm. lisätä työllisyyttä ja tukea julkisen talouden sopeuttamista, ja kansantalouden kasvun kautta lisätä myös julkisen sektorin verotuloja ja alentaa esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

KT:n valtuuskunta hyväksyi neuvottelutulokset

KT:n valtuuskunta on kokouksessaan 31.5.2016 hyväksynyt kilpailukykysopimuksen mukaiset työ- ja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle 1.2.2017–31.1.2018. KT:n valtuuskunta edellyttää päätöksessään kilpailukykysopimuksen hyväksymisen ehtona, että kilpailukykysopimukseen liittyvät maan hallituksen tekemät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710