Uutinen

Rikosrekisteriote pyydettävä jatkossa iäkkäiden ja vammaisten kanssa työskenteleviltä

Ensi vuoden alusta tulee voimaan laki, joka velvoittaa tarkistamaan rikosrekisteriotteen vanhusten ja vammaisten kanssa työskentelevältä

Hoitaja työntää vanhusta pyörätuolissa. Kuva: Mostphotos.

Vuoden 2024 alusta tulee voimaan uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, jonka myötä sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimivalla työnantajalla on oikeus pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriotteen, jos työntekijä työskentelee iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden kanssa. Yhden vuoden aikana yhteensä vähintään kolmen kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa rikosrekisterin pyytämiseen tulee lakisääteinen velvollisuus vanhus- ja vammaistyössä toimiville.

Työnantajan tulee pyytää esittämään rikosrekisteriote, kun henkilö ensi kerran nimetään tai otetaan sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään tai vammaisen henkilön kanssa.

Henkilökohtaista vuorovaikutusta ovat esimerkiksi erilaiset kotiin annettavat palvelut, kuten myös asumisyksiköissä tai tehostetussa palveluasumisessa asukkaan huoneissa tapahtuva hoito. 

 

Rikosrekisteriotteen esittäminen mainittava hakuilmoituksessa

Hakuilmoituksessa on mainittava siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote. Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle tehtäviä iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden kanssa. Vaitiolovelvollisuuteen sisältyy, ettei tietoa saa paljastaa sivulliselle senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida tehtävää.

Säännöksen tarkoituksena on edistää iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaista turvallisuutta ja suojata heidän henkilökohtaista koskemattomuuttaan. 

Otteesta tarkastetaan samat rikosnimikkeet kuin lasten kanssa työskenteleviltä eli otteesta tulee ilmetä, onko henkilö tuomittu erimerkiksi seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai huumausainerikoksesta. 

Työntekijän tilaa itse rikosrekisteriotteen oikeusrekisterikeskukselta, eikä voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta. Rikostaustan selvittämiseksi esitetty rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

 

Palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteröinti laajenee

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tuo myös muutoksen Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen sote-palveluntuottajien ja palveluyksikköjen Soteri-rekisteriin. Palveluntuottajien rekisteröitymisvelvoite ei ole aiemmin koskenut julkisia sote-palveluiden tuottajia, mutta vuoden 2026 alusta lukien velvoite ulottuu myös julkisiin palveluntuottajiin. 
Julkisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulee Valviran ohjeistuksen mukaan olla toimitettuna vuoden 2025 loppuun mennessä. Yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemusten vastaanottaminen alkaa tammikuussa 2024.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)>

Lisätietoja Valviran sivuilta palveluntuottajarekisteri Soterista>