Lausunto
124/04.01.00/2024
Työ- ja elinkeinoministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta. Samalla työttömyysturvalakiin ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin tehtäisiin yhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta johtuvat muutokset. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta. 

KT ei vastusta esitystä, mutta esittää sen täydentämistä. Lain kumoamisen keskeisenä perusteena on valtion menojen pienentämisen lisäksi Työkanava Oy:n epäonnistuminen sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Lain kumoamisen vaikutuksia julkiseen talouteen, perus- ja ihmisoikeuksiin ja viranomaisten toimintaan olisi helpompi arvioida, mikäli syytä yhtiön epäonnistumiseen tuotaisiin esille. Yhtiön toiminnan lakkauttamisen ei saa lisätä kuntien työttömyysturvamenoja tai vaikeuttavan 1.1.2025 käynnistyvien kunnallisten työvoimaviranomaisten toimintaa. 

Työkanava Oy:n työllistämistoiminnan perusteet

Nyt kumottavaksi esitetyssä laissa Työkanava Oy:n toiminnan tavoitteeksi asetettiin työllistää ja tukea työstä-työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille tarjoamalla sen palveluksessa oleville työntekijöille riittävän pitkäkestoista työtä. Työ Työkanava Oy:n palveluksessa olisi osatyökykyiselle viimesijainen vaihtoehto, mutta työntekijöistä ainakin osan odotettiin kehittyvän osaamisen, työkyvyn ja tuottavuuden osalta niin, että siirtymät avoimille työmakkinoille mahdollistuisivat. Tällöin yhtiön toiminnan oli suunniteltu kohdistuvan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleviin osatyökykyisiin, joita yhtiötä koskevan lain esitöissä (HE 198/2021 vp) olisi noin 20 000-30 000 henkilöä.

Voimassa olevan lain perusteella Työkanava Oy:n työllistettäviksi voivat ohjautua vain ne osatyökykyiset työttömät, jotka työ- ja elinkeinotoimistojen arvioinnin perusteella eivät todennäköisesti työllistyisi muulle työnantajalle erilaisista tukitoimista huolimatta.

Työkanava Oy:n toiminnan tavoitteena ei ole ollut tuottaa omistajilleen osinkoa eikä liikevoittoa, mutta sen tulee muutoin pyrkiä toimimaan tuloksellisesti. Samalla toimintaa on harjoitettava siten, ettei se vääristä kilpailua avoimilla markkinoilla toimivien yritysten ja järjestöjen vastaavaan palvelujen tarjontaan nähden. Yhtiön peruspääoma ja tehtävien hoito on rahoitettu valtion talousarviossa annettavalla avustuksella, johon lain säännöskohtaisten perusteluiden perusteella huomioitaisiin EU:n valtiontukia koskeva sääntely.

Tilanteissa, joissa viranomainen haluaa turvata kansalaisille tärkeät palvelut, kun samalla markkinoiden toiminta on puutteellista, voidaan tällaiseen taloudelliseen toimintaan soveltaa EU:n yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevaa valtiontukisääntelyä (SGEI). Erityistä EU-sääntelyä ei ole siitä, miten SGEI-palvelu määritellään ja näin jäsenvaltioilla on tässä laaja harkintavalta. Palvelun määritteleminen SGEI-palveluksi edellyttää kuitenkin aina markkinapuutteen olemassaoloa. Työkanava Oy:n toiminta, vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllistäminen ja työstä-työhön siirtymien tukeminen, on katsottu SGEI-palveluksi. Voimassa olevan lain 4 § määritellyllä kohderyhmällä olisi ilman Työkanava Oy:tä varsin vähäiset mahdollisuudet työllistyä, jolloin yhtiö tältä osin täyttäisi markkinapuutteen työmarkkinoilla.  

Työkanava Oy:ta koskevassa sääntelyssä ja toiminnassa katsotaan lain esitöiden perusteella (HE 198/2021 vp) olevan kyse yhdenvertaisuuslain 9 §:ssä tarkoitetusta positiivisesta erityiskohtelusta, joka kohdistuu siis kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllisyyden edistämiseen. Yhdenvertaisuuslain 11 § säädetään edelleen erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin, sillä on hyväksyttävä tavoite ja keinot ovat oikeasuhtaisia tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtiötä koskevan lain esitöissä mainitaan myös, että kyse on myös perustuslain 6 §:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuuden toteuttamisesta yhteiskunnassa edistämällä osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyttä.

Lain kumoamisen vaikutukset

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi kuvataan lain kumoamisen vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin vain siltä osin, miten yhtiön toiminnalla on tähän mennessä voitu toteuttaa vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden edistämistä. Lopputulemana on, ette yhtiön toiminnan lopettamisella olisi merkitseviä perusoikeudellisia vaikutuksia. Vaikutukset viranomaisiin on esitetty vain siltä osin, mitä välittömiä toimia yhtiön toiminnan lakkauttaminen viranomaisilta vaatii. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n näkemyksenä on, että luonnoksessa esitetyt vaikutusarvioinnit ovat puutteellisia ja niitä tulisi täydentää.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi tuodaan esille, ettei yhtiö ole saavuttanut sille asetettuja työllistämistavoitteita. Luonnoksessa ei kuitenkaan esitetä syitä tälle. Voidaan kuitenkin olettaa, että tällaisia syitä voivat olla joko a) yhtiön johdon ja sen hallituksen epäonnistuminen tehtävässään; b) epärealistiset odotukset kohderyhmän työllistettävyydestä (so. kohderyhmän työpanokselle ei ole kysyntää työmarkkinoilla); tai c) puutteet viranomaisten ohjaustoiminnassa, jolloin Pohjanmaan TE-toimisto ei ole kyennyt osoittamaan yhtiön palvelukseen sen tarvitsemia henkilöitä. Nämä syyt yhtiön toiminnan epäonnistumisen taustalla vaikuttavat toiminnan lakkauttamisen vaikutuksiin ja niiden arviointeihin.

Yhdenvertaisuuslain 5 § perusteella viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Toimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia. 

Sisällyttämällä hallituksen esitykseen kuvaukset yhtiön epäonnistumiseen johtaneista syistä, pystyttäisiin päätöstä yhtiön toiminnan lakkauttamisesta arvioida myös tästä näkökulmasta.  

Luonnoksessa esitetään myös, että osatyökykyisten työllistämiseksi on käytössä uudistettu palkkatuki sekä muut TE-palvelut. Hallituksen esitykseen olisi syytä lisätä maininta, ettei näillä voida korvata yhtiöön työllistymistä. Kumottavaksi esitetyn lain 4 § mukaisesti yhtiön palvelukseen pääsemiseksi edellytetään, ettei työllistymistä edistävillä palveluilla voida merkittävästi lisätä henkilön työllistymismahdollisuuksia.

Lähtökohtaisesti yhtiön lakkauttamisen myötä kohderyhmä tulee jäämään työttömiksi nykymuotoisista työllistymistä edistävistä palveluista huolimatta. Työkanava Oy:n toiminnan perustana on ollut täyttää markkinapuute ja toiminnan lakkauttaminen palauttaa tämän markkinapuutteen. Esitysluonnoksen vaikutuksissa viranomaisiin ei ole arvioitu sitä, miten Työkanava OY:n lakkauttaminen vaikuttaa 1.1.2025 aloittaviin kunnallisten työvoimaviranomaisten toimintaan. Edellytetäänkö joko suoraan tai välillisesti kuntien työllistävän kohderyhmään kuuluvia? Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT esittää huolensa siitä, että Työkanava Oy:n lakkauttaminen lisää kohtuuttomasti kuntien työllisyyspalveluihin kohdistuvia vaatimuksia sekä kuntien työttömyysturvamenoja.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT