Lausunto
31/04.01.00/2024
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt KT:lta lausuntoa asetusluonnoksesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä. 

Asetusluonnos liittyy EU:n syöpädirektiivin päivitysdirektiiviin ja se korvaisi työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun asetuksen (1267/2019). Ehdotetun asetuksen soveltamisala olisi työhön liittyvää syöpävaaran torjunnasta annettua asetusta laajempi kattaen myös lisääntymiselle vaaralliset kemialliset tekijät. Soveltamisalan laajeneminen olisikin asetusehdotuksen keskeisimpiä muutoksia. Ehdotettuun asetukseen sisällytettäisiin eräiden lisääntymiselle vaarallisten aineiden voimassa olevat HTP-arvot sitoviksi raja-arvoiksi muutettuina. Myös syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille ja akryylinitriilille tulisi uudet sitovat raja-arvot ja bentseenin raja-arvoa kiristettäisiin. Lisäksi lisääntymiselle vaarallisen lyijyn sitovat raja-arvot siirrettäisiin ehdotettuun asetukseen ja lyijytyöstä annettu valtioneuvoston päätös (1154/1993) kumottaisiin. 

KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Asiaa on käsitelty työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) kokouksessa 7.2.2024. Kokouksessa tehtiin täsmennyksiä asetuksen tekstiin sekä perustelumuistioon. Muutokset eivät ilmene lausunnolla olevasta luonnoksesta. KT on ollut edustettuna TTN:n kokouksessa ja kannattaa asetusluonnosta kokouksessa esitetyillä täsmennyksillä. 

Ehdotettu asetus edistäisi työntekijöiden suojelua syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta, perimä vaurioittavilta ja lisääntymiselle vaarallisilta tekijöiltä. Asetusluonnos liittyy usean säädöksen kokonaisuuteen ja KT pitää erittäin tärkeänä, että muutoksista viestitään kattavasti ja selkeästi sekä työpaikkoja että työterveyshuoltoja.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

 

Minna Salli

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT