Lausunto
273/04.01.00/2023
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3920/2023

Lausunto laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027

Mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee -sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa?

Positiivista on, että suosituksessa korostetaan myös myönteistä puhetta alasta, voimavarojen vahvistamista sekä työyhteisötasoa.

Suositusluonnos nostaa suoraan tai välillisesti esiin monia hyvinvointialueilla voimakkaasti esillä olevia asioita kuten palvelurakenteen kehittämisen, erilaisen teknologian hyödyntämisen palveluissa ja tasapainoilun kasvavan palvelutarpeen, henkilöstön riittävyyden ja kustannusten kasvun hillinnän kesken. Muutokset koskettavat keskeisesti ja monin osin erityisesti juuri ikääntyneiden palveluja. Ikääntyneiden palveluissa on palvelumuodosta riippumatta henkilöstön ja henkilöstövoimavarojen johtamisen rooli erittäin keskeinen. Muutokset vaikuttavat eri tavoin käytännön johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja tukeen sekä työnjakoihin. Tätä koskevia suosituksia onkin annettu eri kohdissa suositusasiakirjaa.

Suositusluonnoksen kappale 2 käsittelee kootusti iäkkäiden palveluissa työskentelevää henkilöstöä. Se sisältää kohdat:

 • työhyvinvointi ja työn veto-/pitovoima
 • työajat ja työn muokkaus
 • henkilöstön riittävyys
 • johtamisen kehittäminen
 • työurien mielekkyys ja osaaminen.


Kyseisiin alakohtiin eri tavoin kytkeytyviä kysymyksiä käsitellään myös luonnoksen muissa kohdissa, esimerkiksi:

 • 5.4 Teknologia työntekijöiden tukena
 • 7.5 Tiedolla johtaminen ja laatu
 • 8 Skenaariolaskelmat; henkilöstörakenne, jos palvelurakenne ei muutu.


KT ehdottaa pohdittavaksi, että esimerkiksi kohdissa 5.4 ja 7.5 käsiteltyjä teknologiaan ja tiedolla johtamiseen liittyviä asioita (siltä osin, kun käsitellään henkilöstöresurssien johtamista) vietäisiin myös Ikääntyvien työkyky paranee -sisältöteksteihin sopiviin kohtiin tai vähintään kappaleiden kytkeytymistä yhteen vahvistettaisiin. Tämä edistäisi kokonaiskuvan syntymistä ja kiinnittäisi huomiota siihen, minkälaista henkilöstövoimavarojen käyttöä laatusuosituksella halutaan edistää.

KT ehdottaa myös, että Ikääntyvien työkyky paranee -otsikkoa voisi miettiä uudelleen ja miettiä kappaleessa 8 (skenaariolaskelmat) esitettyjen tilastolukujen tuomista tähän osioon taustatiedoksi. Suositus koskee kaikenikäisiä työntekijöitä, jotka työskentelevät tällä sektorilla. Lisäksi otsikossa voisi huomioida henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessaan.

Asioiden kokoaminen yhteen palvelisi kokonaisuuden hahmottamista siitä, miten henkilöstövoimavarojen johtaminen ja käyttö linkittyy laatusuositukseen aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027.

KT näkemyksen mukaan on tärkeää, että henkilöstö voi vaikuttaa työaikoihin esittämällä työvuorotoiveita, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lisäksi työvuorosuunnittelun periaatteet ovat tärkeää käydä työyhteisössä läpi. Suosituksessa (s. 17) ei ole tarkoituksenmukaista kuvailla yksityiskohtaisesti tai ottaa kantaa työvuorosuunnittelun toteuttamisen tapaan. KT ehdottaa seuraavan virkkeen poistamista: ”Osallistavassa työvuorosuunnittelussa työyhteisö suunnittelee ensin yksilötasolla ja sitten yhteisönä työvuorot asiakastarve huomioiden työyhteisölle sopivaksi.”

KT ehdottaa, että työurien mielekkyyden ja osaamisen osioon olisi hyvä avata myös osaamisen ja työkyvyn yhteyttä enemmän sekä tutkittua tietoa tästä. Pohdittavaksi myös, voisiko Työterveyslaitoksen Työkykytalon tuoda kuvana johonkin kohtaan sisältöä, koska se havainnollistaa konkreettisesti, mikä kaikki vaikuttaa työntekijän työkykyyn.

KT korostaa myös, että on myös tärkeää huolehtia kaiken ikäisten ja erilaisista kokemustaustoista tulevien osaamisesta ja jatkuvasta perehdyttämisestä. Esimerkiksi teknologia ja erilaiset digitaaliset ratkaisut saattavat haastaa henkilöstöä ja tähän tulisi kiinnittää myös huomiota perehdyttämisen näkökulmasta. Olisi myös tärkeää huolehtia etäteknologian vaikutus työhyvinvointiin ja eettiseen kuormitukseen. Nämä seikat olisi hyvä nostaa esiin sisältöteksteissä.

KT ehdottaa, että sisältötekstissä viitattaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon strategisisiin tavoitteisiin ja niissä määriteltyihin johdolle ja esihenkilöille asetettuihin tavoitteisiin henkilöstöön liittyen.

KT ehdottaa (s. 19 toinen varsinainen kpl), että sinällään kannatettavan suosituksen yhteydessä nostettaisiin esiin monialaisesti myös muiden asiantuntijoiden/ammattialojen osaamisen hyödyntämistä ikääntyvien palveluissa. Esimerkiksi kuntoutuksen asiantuntijoiden hyödyntämistä toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tulemisessa sekä myös muiden ammattiryhmien kuten esimerkiksi kulttuurialan alan ammattilaisten hyödyntämistä ikääntyneiden viriketoiminnassa.

KT ehdottaa pohdittavaksi sisältötekstissä (sopivassa kohdassa) jo eläköityneiden ammattilaisten roolin merkityksen huomioimista osana työvoimareserviä esim. osana eri skenaarioita.

KT korostaa myös sitä, että tarvitsemme lisää vaikuttavuustutkimusta ja näyttöä siitä, mikä vaikutus teknologian käytöllä on hoidon jatkuvuuteen.  

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee -osion suosituksiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

 • Johtamisen kehittäminen (s. 19). Suositus: Sisällytetään työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen esihenkilöiden tehtävän vaativuusarviointikriteereihin.
  • KT ehdottaa tämän suosituksen poistamista, koska se on epäselvä ja jättää auki, mihin kriteeristöön asia tulisi sisällyttää. KT toteaa selvennyksenä, että suosituksilla ei voida puuttua tai asettaa vaatimuksia tai edes suosituksia työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittuihin palkkausmääräyksiin tai niiden perusteella laadittuihin/ toimeenpantuihin palkkausjärjestelmiin.
    
 • Tiedolla johtaminen ja laatu (s. 67): Suositus: Johtajat ja esihenkilöt osaavat käyttää johtamistyössään ja toimintayksikön toimintaa kehittäessään toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmistä saatua tietoa.
  • Suositus on sinällään kannatettava. Tietojärjestelmien tarjoama tuki tiedolla johtamiselle on kuitenkin edelleen usein riittämätöntä ja vaatii usein myös riittävän HR-analytiikan olemassaoloa. KT myös tukee suosituksen perusteluissa mainittua periaatetta resurssiviisaudesta, mutta huomauttaa että se on mahdollista työoikeudelliset reunaehdot huomioiden.

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee -osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.    

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelujohtaja Anna Kukka

Johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT