Lausunto
175/04.01.00/2021
Työ- ja elinkeinoministeriölle
Asia: VN/728/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi työaikalain muuttamisesta

Esityksen tavoitteena on sallia työaikalain 34 §:n 5 momentin mukaisesti se, että valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella voidaan sopia työaikalain 5 §:ssä säädettyjen työajan rajoitusten estämättä työssä, jossa varsinaista työsuoritusta on vain osa työajasta. KT kannattaa työaikalain 34 §:n 5 momentin muutosesitystä, jonka mukaan muutoksella mahdollistettaisiin sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta poikkeaminen ja oikeustila palautettaisiin aiemman työaikalain mukaiseksi.

Aiemman työaikalain voimassa ollessa kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat saaneet sopia työaikalaissa säädetystä viikoittaisesta työajasta poikkeamisesta pelastustoimialalla, jossa varsinaista työsuoritusta on vain osa työajasta. KT katsoo, että sopimismahdollisuus myös yli 40 tunnin keskimääräisestä viikoittaisesta säännöllisestä työajasta antaa valtakunnallisille sopijaosapuolille voimassa olevaa lakia paremmat mahdollisuudet sopia tarkoituksenmukaisista työaikajärjestelyistä ja työjärjestelyistä toimialan erityistarpeet ja työsuojelunäkökohdat huomioon ottaen.

Kun työtä tehdään vain osa työajasta, on henkilöiden työstä palautumisen ja työssä jaksamisen kannalta nähty tarkoituksenmukaiseksi järjestää työvuorot niin, että viikoittainen työaika voi olla yli 40 tuntia. KT Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan työaikalain 34 §:n 5 momentin säännöksen muuttamisessa on kysymys myös sopimismahdollisuuden lisäämisestä valtakunnallisille virka- ja työehtosopimusosapuolille, jotta valtakunnallisella työ ja virkaehtosopimuksella on mahdollista sopia tarkoituksenmukaisista työaikajärjestelyistä. Jos ehdotettua muutosta ei toteutettaisi, olisi järjestelyihin haettava edelleen poikkeuslupaa aluehallintovirastolta tai järjestettävä työaika toisin.

KT KUNTATYÖNANTAJAT

Johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT