Lausunto
51/04.01 .01/2021
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Lausuntopyyntö 8.2.2021

Lausunto hallituksen esitykseen työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että velvollisuutta maksaa korvausta kilpailukieltosopi­muksesta laajennetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Ehdotuk­sen mukaan kompensaation suuruus olisi 40 prosenttia palkasta, jos kilpailukieltosopi­muksessa olisi sovittu enintään kuuden kuukauden rajoitusajasta, ja 60 prosenttia pal­kasta, jos rajoitusajan pituus on tätä pidempi.

KT Kuntatyönantajat katsoo, että korvausvelvollisuuden laajentaminen koske­maan kaikkia kilpailukieltosopimuksia ei ole tarkoituksenmukaisin keino vähen­tää ilman erityisen painavaa syytä tehtyjä kilpailukieltosopimuksia ja niistä ai­heutuvia haittoja. Korvausvelvollisuus aiheuttaa merkittäviä uusia kustannuksia niille työnantajille, jotka käyttävät kilpailukieltosopimuksia laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Tämä tosiasiassa rajoittaa yhteiskunnallisestikin hyödyllisten lainmukaisten kilpailukieltosopimusten käyttöä. Tällä voi olla negatiivi­sia vaikutuksia myös työllisyyteen ja työpaikkojen syntymiseen. Jos korvausvel­vollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia, sen taso tulee määritellä ehdotettua alhaisemmaksi.

KT Kuntatyönantajat katsoo, että ensisijainen keino puuttua perusteettomasti käytettäviin kilpailukieltosopimuksiin on tiedottaminen lain sisällöstä ja valvonta. Se seikka, että jotkut työnantajat käyttävät kilpailukieltosopimuksia mahdolli­sesti perusteetta ja harkitsematta niiden käyttöä riittävästi, ei ole riittävä peruste rajoittaa yhteiskunnallisestikin hyödyllisten lainmukaisten kilpailukieltosopimus­ten käyttöä.

Joka tapauksessa sääntelyn kehittämisen lähtökohtana olisi pitänyt olla malli, joka ei johda lainmukaisten kilpailukieltosopimusten käytön estymi­seen tai tosiasialliseen rajoittumiseen. Nyt esitetty malli tosiasiassa rajoittaa yhteiskunnallisestikin hyödyllisten lainmukaisten kilpailukieltosopimusten käyt­töä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT