Lausunto
272/10/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
OKM/57/010/2018

Lausunto valtioneuvoston varhaiskasvatusasetuksen muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan pykälän 2 ja 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan joustavoitettavan niin, että sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut henkilö saisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden täydentämällä opintojaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin kuuluvien lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan pakollisten tutkinnon osien lisäksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteisiin kuuluvilla varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan taikka kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan pakollisilla tutkinnon osilla.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuoviksi tutkinnoiksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017) edeltäneitä, varhaiskasvatukseen painottuneita tutkintoja. Nykyisellään osa näitä tutkintoja omaavista henkilöistä jää varhaiskasvatuslain siirtymäsäännöksen (540/2018, 75 §) ulkopuolelle.

Kyseiset muutokset helpottaisivat esityksen arvion mukaan varhaiskasvatustoimijoiden rekrytointiprosesseja, sillä kelpoisia lastenhoitajia olisi enemmän saatavilla ja kelpoisuuden saavuttaminen olisi joustavampaa.

KT Kuntatyönantajat kannattaa esitettyjä muutoksia. Koulutuspolkujen joustavoittamisen ja kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden lisäämisen lisäksi KT Kuntatyönantaja pitää tärkeänä, että työnantajalla on mahdollisuus rekrytoida tarpeitansa vastaavat henkilöt laaja-alaisemmasta koulutustaustasta.

Pätevöityminen päiväkotityöhön

Ehdotettujen muutosten lisäksi KT Kuntatyönantajat esittää, että myös kasvatus- ja ohjausalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden mahdollisuuksia pätevöityä päiväkotityöhön tulisi tarkastella. Esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa kelpoisuuden toimia perhepäivähoitajana. Perhepäivähoitaja on kelpoinen toimimaan lasten kanssa varhaiskasvatuslain vaatimusten ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti yksin kotonaan, mutta ei lastenhoitajana yhtenä aikuisena päiväkotiryhmässä. Perhepäivähoitajille on varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä luotu koulutusväylä, joka mahdollistaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja 1.1.2019 alkaen perhepäivähoitajan osaamisalan sisältäneen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittaneen perhepäivähoitajan kouluttautumisen päteväksi lastenhoitajaksi päiväkodissa. Lisäkoulutuksen tarve nykyisessä laajuudessaan, on kuitenkin perhepäivähoitajan osaamistausta huomioiden kyseenalainen. Kyseinen väylä voisi koulutuksen omaavalla perhepäivähoitajalla olla kevyempi.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS